Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

I SA/Łd 187/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-27

w podatku od czynności cywilnoprawnych., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wpis od skargi w niniejszej sprawie został określony w wysokości 307 zł., Wojewódzki Sąd...
- wiąże się z określonymi świadczeniami pieniężnymi., W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja określająca wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Kr 197/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-12

niejawnym sprawy ze skargi A.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wraz ze skargą uiści wpis sądowy w kwocie 200 zł., Zgodnie...

I SA/Ol 83/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 2.290 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]'r., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. W postanowieniu Sąd...

II FZ 760/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sygn. akt I SA/Wr...
na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł., Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd...

II FZ 759/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 28 września 2018 r. o sygn. akt I SA/Wr...
na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł., Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd...

I SA/Go 339/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-10

stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: zwrócić stronie skarżącej kwotę 691 zł (sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) z tytułu nadpłaconego...
skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FZ 782/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 29 września 2017 r. o sygn. akt I SA...
czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo...

II FZ 780/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 29 września 2017 r. o sygn. akt I SA...
czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo...

II FZ 781/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

bez rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 29 września 2017 r. o sygn. akt I SA...
czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo...

I SA/Ke 402/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-08

je ze względu na fakt wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia podatku od czynności...
cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży działki będącej decyzją wymiarową poprzez stwierdzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na rozprawie dnia 10 października...
1   Następne >   +2   +5   +10   72