Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I OSK 1110/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

wyłącznie na podstawie czynności cywilnoprawnej, bez uprzedniego wydania decyzji administracyjnej. W tej sytuacji decyzja komunalizacyjna z 1992 r. wywołała bezpośredni...
wieczystego wyłącznie na podstawie czynności cywilnoprawnej. W tej sytuacji decyzja komunalizacyjna z [...] lipca 1992 r. wywołała bezpośredni skutek prawny w sferze prawa...

I SA/Wa 1981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

nieruchomości określonego rodzaju czynności faktycznych z zakresu prawa publicznego. Zgodnie z orzecznictwem dla jej udowodnienia należy wykazać wykonywanie prac związanych...
elektrycznej i telefonicznej; ponadto od maja 1990 r. Urząd Miasta J. nieprzerwanie sprawował na ww. ulicy czynności związane z jej utrzymaniem: bieżące sprzątanie i odśnieżanie...

I OSK 542/06 - Wyrok NSA z 2007-03-09

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Źródłem interesu prawnego lub obowiązku zawsze jest przepis prawa materialnego, odnoszący się do sfery prawnej...
, gdyż rozstrzygając wniosek strony, nawet negatywnie, organ czyni to w drodze decyzji administracyjnej, kierowanej do osoby, która żąda czynności organu, gdy przepis prawa przewiduje...

I SA/Wa 1566/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

do żadnej czynności cywilnoprawnej, na przykład umowy przenoszącej własność. Nie można więc twierdzić (jak czyni to strona skarżąca), że w tej sprawie mają zastosowanie zasady...
od tego, czy potrzebne są dalsze czynności zmierzające do uzewnętrznienia tego stanu rzeczy. Wobec tego skutek prawny, o jakim mówi organ w zaskarżonej decyzji, nadaje się do zniesienia...

I OSK 1003/10 - Wyrok NSA z 2011-04-28

, co w istocie oznaczało, że właśnie 'zarządzanie' jako określony stan faktyczny, pozwalało na wykonywanie przez te podmioty czynności cywilnoprawnych. Zdaniem PKP, przesłanka...
opłat z tytułu użytkowania lub zarządu nieruchomością albo płacenia podatków od nieruchomości. Podkreślono także, że organ całkowicie arbitralnie przyjął, iż brak...