Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

I SA/Rz 293/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-04

ten upłynie w toku postępowania), przy czym terminem początkowym w przypadku kar pieniężnych będzie ostatni dzień terminu wyznaczonego do dokonania czynności, wymienionej...
.,) kompetencją sądu administracyjnego jest sprawowanie kontroli zaskarżonych aktów i czynności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Zakres tej kontroli...

II GSK 635/18 - Wyrok NSA z 2020-02-13

przedmiotu podkreśla się, że podatek ten jest zaliczany obok podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych do grupy podatków...
. poz. 612 dalej: u.g.h.) w lokalu [...], mieszczącym się w Krośnie przy ul. [...]. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w lokalu znajduje się szesnaście urządzeń...

II GSK 492/18 - Wyrok NSA z 2020-02-13

, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach, podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi kwota...
hazardowych (Dz. U. z 2015r. poz. 612 dalej: u.g.h.) w lokalu [...], mieszczącym się w K. przy ul. [...]. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w lokalu znajduje...

II GSK 2491/17 - Wyrok NSA z 2020-02-13

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach, podstawę...
5) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm., zasądzając...

II GSK 1171/17 - Wyrok NSA z 2019-06-12

od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach, podstawę opodatkowania...
z 2015 r., poz. 612 ze zm.). W toku dalszych czynności ustalono, iż właścicielem lokalu, w którym ujawniono sporne automaty był G. W., który wynajmuje lokal skarżącemu...

III SA/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-23

, którego w drodze czynności cywilnoprawnej nie można przenieść na inną osobę, nawet za jej zgodą. Zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji...
Celnej w K. wniosek radcy prawnego D. S. z dnia [...] r. oznaczony jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, poprzez wykonanie czynności zaliczenia wpłaty dokonanej...

I SA/Gl 528/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-26

przeprowadzenia pomiaru nieruchomości przez Stronę utrudniła mu czynności kontrolne i uniemożliwiła weryfikację prawidłowości danych zgłoszonych do opodatkowania podatkiem...
z [...] r. nr [...] (odebranym [...] r.) organ I instancji poinformował Spółkę, że w ramach wszczętego postępowania kontrolnego czynności kontrolne zostaną podjęte na terenie...

II FSK 2746/17 - Wyrok NSA z 2019-08-01

z późn. zm., dalej: k.c.) poprzez nałożenie przez organ pierwszej instancji kary porządkowej wbrew powyższemu przepisowi prawa. Należy zauważyć, że dokonanie czynności...
pełnomocnictwa do dokonania takiej czynności. Jednakże, w niniejszej sprawie pracownicy organu podatkowego nie dysponują pełnomocnictwem udzielonym przez prezesa spółki do dokonania...

III SA/Po 504/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-20

urządzanie gier., Organ zaznaczył, że nie kwestionuje faktu, że sama czynność oddania części powierzchni użytkowej lokalu wynikająca z czynności cywilnoprawnych nie przesądza...
tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu [...] stycznia 2016 r. w toku czynności kontrolnych funkcjonariusze celni Urzędu Celnego w [...] ustalili, że w lokalu...

I SA/Gl 448/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-28

praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie...
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w kwocie 4916 zł,, 6. kserokopię pisma Banku A. o nieprzedłużeniu umowy o linię kredytową,, 7. kserokopię...
1   Następne >   +2   5