Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

I SA/Rz 293/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-04

ten upłynie w toku postępowania), przy czym terminem początkowym w przypadku kar pieniężnych będzie ostatni dzień terminu wyznaczonego do dokonania czynności, wymienionej...
.,) kompetencją sądu administracyjnego jest sprawowanie kontroli zaskarżonych aktów i czynności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Zakres tej kontroli...

II GSK 635/18 - Wyrok NSA z 2020-02-13

przedmiotu podkreśla się, że podatek ten jest zaliczany obok podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych do grupy podatków...
. poz. 612 dalej: u.g.h.) w lokalu [...], mieszczącym się w Krośnie przy ul. [...]. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w lokalu znajduje się szesnaście urządzeń...

II GSK 492/18 - Wyrok NSA z 2020-02-13

, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach, podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi kwota...
hazardowych (Dz. U. z 2015r. poz. 612 dalej: u.g.h.) w lokalu [...], mieszczącym się w K. przy ul. [...]. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w lokalu znajduje...

II GSK 2491/17 - Wyrok NSA z 2020-02-13

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach, podstawę...
5) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm., zasądzając...

II GSK 1171/17 - Wyrok NSA z 2019-06-12

od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - do grupy podatków obrotowych. W przypadku gry na automatach, podstawę opodatkowania...
z 2015 r., poz. 612 ze zm.). W toku dalszych czynności ustalono, iż właścicielem lokalu, w którym ujawniono sporne automaty był G. W., który wynajmuje lokal skarżącemu...

I SA/Gd 587/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

. W ocenie Spółki mimo jednoznacznych zarzutów i wniosków odwołania organ odwoławczy nie podjął koniecznych czynności zmierzających do ponownego, merytorycznego zbadania...

II SA/Sz 932/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-09

) nie prowadził u strony kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych w podatku dochodowym, w podatku od towarów i usług oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych,, 2...
, gdy nieprawidłowości ujawniono w wyniku czynności kontrolnych ex-post, o których mowa w ust. 1 tej ustawy. Należy to wyraźnie podkreślić, że wskazany przepis nie dotyczy sytuacji...

III SA/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-23

, którego w drodze czynności cywilnoprawnej nie można przenieść na inną osobę, nawet za jej zgodą. Zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji...
Celnej w K. wniosek radcy prawnego D. S. z dnia [...] r. oznaczony jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, poprzez wykonanie czynności zaliczenia wpłaty dokonanej...

I SA/Gl 528/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-26

przeprowadzenia pomiaru nieruchomości przez Stronę utrudniła mu czynności kontrolne i uniemożliwiła weryfikację prawidłowości danych zgłoszonych do opodatkowania podatkiem...
z [...] r. nr [...] (odebranym [...] r.) organ I instancji poinformował Spółkę, że w ramach wszczętego postępowania kontrolnego czynności kontrolne zostaną podjęte na terenie...

II GSK 1610/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną...
opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 265), zasądzając od Spółki na rzecz organu kwotę 5400 złotych tytułem kosztów postępowania...
1   Następne >   +2   6