Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

II SA/Go 538/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

poprzez objęcie nadzorem administracyjnym w trybie przewidzianym w rozdziale 8 (art. 76 i nast.) u.s.p. czynności cywilnoprawnej Powiatu, tj. umowy sprzedaży...
procedurą nadzorczą przewidzianą w art 76 i nast. Ustawy o samorządzie powiatowym nie są objęte czynności cywilnoprawne podejmowane przez powiat. Brak zatem...

II SA/Sz 906/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-05

decyzję określającą kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia [...] r. dla działki będącej przedmiotem niniejszego postępowania., W tych okolicznościach skarżąca...
., Odnosząc się z kolei do zarzutów skarżącej zawartych w piśmie z dnia [...] r. Sąd zauważa, że decyzja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych została wydana w dacie...

FPK 2/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-08-30

opłacania za nie podatku rolnego/ nabył w drodze kupna prawo własności tych gruntów, to wymieniona czynność nie spowodowała utworzenia nowego lub powiększenia...
stwierdzić należy, iż w świetle wykładni gramatycznej jawi się ono jednoznacznie. Mianowicie dokonanie czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 4 ma mieć na celu...

I OSK 2027/11 - Wyrok NSA z 2013-05-07

nieruchomości. Inaczej mówiąc, z tego powodu wartość rynkowa nieruchomości nie rośnie i gdyby przejęte przez Skarb Państwa prawo miało być przedmiotem czynności prawnej...
można uzyskać w obrocie cywilnoprawnym, z uwzględnieniem wszystkich jej składników, w tym podatku od towarów i usług. Osoba wywłaszczana powinna otrzymać odszkodowanie...

II SA/Gd 508/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-28

(podatku od czynności cywilnoprawnych), nie może stanowić dowodu oczywistej wadliwości późniejszego operatu sporządzonego w kontrolowanej sprawie przez uprawnionego...
ceny rynkowe działek budowlanych stosowanych w C. według transakcji sfinalizowanych przez strony, a zawartych w aktach notarialnych na dzień dokonania czynności...

II SA/Łd 792/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-18

czynności cywilnoprawne, jeżeli jedną ze stron tych czynności jest jednostka budżetowa. Natomiast zgodnie z obowiązującą w czasie zawierania aktu notarialnego ustawą z 31...
również w drodze czynności cywilnoprawnych, w tym umów sprzedaży, czy zamiany. Nie sposób przyjmować, że każdy przypadek nabycia przez gminy nieruchomości następował...

IV SA/Po 963/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności...
i usług, stanowi odpłatną dostawę towarów i ze względu na przedmiot, czynność taka objęta jest podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji konieczna jest zmiana zaskarżonej...

II SA/Bd 69/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-08-19

za zaliczeniem wartości pozostawionej nieruchomości, dokonywana jest w drodze czynności cywilnoprawnej ( w drodze umowy). Realizacja w ten sposób uprawnień do ekwiwalentu...
gruntów oraz ich sprzedaż, jak również sprzedaż domów, budynków lub lokali następuje w drodze czynności cywilnoprawnej, to i zaliczenie wartości pozostawionej nieruchomości...

I SA/Wa 1385/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-12

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.)., Z ustaleń Ministra wynika, że przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem, treścią pojęcia 'interes...
1   Następne >   3