Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I SA/Rz 118/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-22

., nr [...], ustalającą zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym za 2011 r., w kwocie 3.424 zł., W podstawie prawnej organ odwoławczy powołał art...
powierzchni budynków. W związku z powyższym podstawą wymiaru podatku w niniejszym postępowaniu były ustalenia poczynione w toku oględzin., Organ I instancji wskazał...

II FSK 2314/14 - Wyrok NSA z 2016-11-03

na 2013 r. zwiększając wymiar podatku z kwoty 3 783,00 zł, ustalonego decyzją z 1 lutego 2013 r., na kwotę 3 939,00 zł oraz ustalił termin płatności oraz wysokość rat...
o pow. 837 m2, która została oznaczona w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Z. G. jako Tr - tereny różne - podlegające opodatkowaniu podatkiem...

II SA/Bk 749/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-17

w niniejszej sprawie. I tak wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2013 r. III SA/Wa 1836/12 dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnej, wyrok NSA z 4 listopada 2016 r. II OSK...
z 2020 r., poz. 276 ze zm.; dalej powoływana jako ustawa) aktualizacja informacji zwartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:, 1) w drodze czynności materialno...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

czynności cywilnoprawnej w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej /por. wyrok SN z dnia 11 marca 1999 r. III RN 153/98 - OSNAPU 2000 nr 1 poz. 3 i wyrok NSA z dnia...
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Czynności związane z zarządzaniem wykonują państwowe jednostki organizacyjne. Do takich jednostek należy...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

i Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle przepisów nieobowiązującej już ustawy o opłacie skarbowej w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności stron czynności cywilnoprawnej...
, gdyż całe mienie znajduje się w zarządzie innych państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Czynności związane...

II FSK 842/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych. Czyli każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest czynnością...
W świetle art. 21 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, organy podatkowe ustalające wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości nie są uprawnione do przyjęcia...

I OSK 811/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt III SA/Łd 763/13 oczywistą omyłkę w ten sposób, że w miejsce numeru czynności Prezydenta Miasta Ł...
[...] maja 2013 roku nr [...] w przedmiocie żądania uiszczenia opłat geodezyjnych i kartograficznych stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności i orzekł, że zaskarżona...

I OSK 707/13 - Wyrok NSA z 2013-12-10

nr: [...], kwota [...] zł) ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne...
Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we W. Nr [...] z dnia [...] maja 2005 r. w sprawie określenia wysokości kosztów, niektórych czynności...

III SA/Łd 763/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-18

, w szczególności, co do wysokości opłaty, terminu wykonania czynności i wyboru kontrahenta. Nie można przyjąć, iż usługa wykonana przez ośrodek miała charakter cywilnoprawny...
bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. orzeka, że zaskarżona czynność nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Prezydenta Miasta Ł. na rzecz...

II SA/Go 507/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-08

na czynności Starosty Powiatu z dnia [...] r. w przedmiocie nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonych czynności, II. orzeka, że zaskarżone czynności nie podlegają wykonaniu, III. zasądza od Starosty Powiatu na rzecz skarżącego T.S. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt...
1   Następne >   +2   6