Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

III SA/Po 175/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

w znaczeniu materialnoprawnym, a nie procesowym. Zakresem rozpoznania sądu administracyjnego objęte są więc wszystkie czynności i akty wydane w danej sprawie...
naruszeń prawa w stosunku do aktów i czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga (wyrok Naczelnego...

II SA/Bk 719/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-02-05

mu po części w drodze dziedziczenia i czynności cywilnoprawnej ze spadkobiercami właścicieli mniejszych udziałów., W dniu 10.04.2003 r. J. S. został zameldowany w lokalu...
ze czynności adwokata w kwocie 240 zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług, wyliczony według 22% stawki, w kwocie 52,80 zł, a także opłatę skarbową od pełnomocnictwa...

II SA/Bd 782/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-11

[...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
z 2017r. poz. 657), utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] marca 2017r. [...] (Rej [...]) o anulowaniu czynności materialno-technicznej zameldowania D...

II SA/Go 303/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-31

[...] r. nr [...]. w przedmiocie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ administracji. Przy czym organ wyjaśnił, iż przepis ten ma zastosowanie także w sytuacji, gdy czynności materialno...

III AZP 28/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-02-11

. ustawy przyznał organowi administracyjnemu rolę aktywną, w której nie chodzi już tylko o samą weryfikację danych, ale o zgodę na dokonanie czynności rejestracyjnej., Wkrótce...
jest obowiązany wskazać, czy osobie dążącej do zameldowania na pobyt stały przysługuje uprawnienie do lokalu. Należy więc podkreślić, że właściciel dokonuje jedynie czynności...

II SA/Po 264/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-27

(...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia czynności materialno -technicznej zameldowania; I. oddala skargę, II. przyznaje...
), orzekł o odmowie uchylenia czynności materialno - technicznej zameldowania K. K. w lokalu położonym przy ul. (...) w C., W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia wskazano...

II SA/Rz 404/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-13

decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego art. 104 k.p.a., dotyczących czynności meldunkowych w budynku nr [...] przy ul. S. w K. będącym we współwłasności...
czynności meldunkowych w budynku przy ul. S. [...] w K. oraz o zakazie meldowania osób w przedmiotowym lokalu z uwagi na brak przepisu materialnego do wydania rozstrzygnięcia...

II SA/Sz 141/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-10

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu Państwa-Wojewódzkiego Sądu...
, z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U., z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) orzekł o uchyleniu czynności materialno-technicznej...

III SA/Łd 692/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-16

[...]. Na dzień 31 grudnia 2012r. wyznaczył on dokonanie czynności egzekucyjnej polegającej na otwarciu i opróżnieniu domu, w którym mieszkała skarżąca położonego w A. 31 D...
., o czym ją powiadomił. Pismem z dnia 19 grudnia 2012r. skarżąca wniosła o wstrzymanie przez komornika powyższej czynności. Wskazała, że możliwość opróżnienia lokalu służącego...

II SA/Wr 253/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-02

. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia czynności materialno-technicznych polegających na wielokrotnym zarejestrowaniu zameldowania...
[...] r. nr [...], orzekającą o odmowie uchylenia czynności materialno-technicznych polegających na wielokrotnym zarejestrowaniu w latach 2002-2003 zameldowania O. B...
1   Następne >   +2   +5   8