Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SA/Po 174/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

' występuje w znaczeniu materialnoprawnym, a nie procesowym. Zakresem rozpoznania sądu administracyjnego objęte są więc wszystkie czynności i akty wydane w danej sprawie...
usunięcia naruszeń prawa w stosunku do aktów i czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga (wyrok...

I SA/Ol 801/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

jako Ws (wody stojące) stawką przewidzianą dla gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb tj. na podstawie art.4 ust.7 pkt 2 ustawy o podatku rolnym...
, jako sprzeczne ze stanem faktycznym, stanowi naruszenie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 121...

I SA/Ol 800/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

stojące) stawką przewidzianą dla gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb tj. na podstawie art.4 ust.7 pkt 2 ustawy o podatku rolnym, jako sprzeczne ze stanem...
faktycznym, stanowi naruszenie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 121, poz.844 ze zm...

I SA/Ol 798/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 121, poz.844 ze zm.), zwanej dalej u.p.o.l. Nadto wskazał, że działka nr 143/6...
o powierzchni 0,0500 ha, położona w obrębie Ba., sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako Bi (inne tereny zabudowane), została opodatkowana podatkiem rolnym, czym...

I SA/Ol 799/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 121, poz.844 ze zm.), zwanej dalej u.p.o.l. Nadto wskazał, że działka nr 143/6 o powierzchni...
0,0500 ha, położona w obrębie Ba., sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako Bi (inne tereny zabudowane), została opodatkowana podatkiem rolnym, czym naruszono art...

I SA/Ol 718/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-19

usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga...
Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia '[...]' w przedmiocie wymiaru H. W. (dalej jako podatnik, skarżący) podatku rolnego i podatku...

II FSK 1738/12 - Wyrok NSA z 2014-06-24

określenia łącznego zobowiązania podatkowego za 2011 r. z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego., Postanowieniem z dnia 7 lutego 2011 r. Wójt Gminy S. wszczął z urzędu...
postępowanie podatkowe w sprawie określenia łącznego zobowiązania podatkowego za 2011 r. z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego. Postanowienie to otrzymały strony...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

czynności cywilnoprawnej w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej /por. wyrok SN z dnia 11 marca 1999 r. III RN 153/98 - OSNAPU 2000 nr 1 poz. 3 i wyrok NSA z dnia...
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Czynności związane z zarządzaniem wykonują państwowe jednostki organizacyjne. Do takich jednostek należy...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

i Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle przepisów nieobowiązującej już ustawy o opłacie skarbowej w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności stron czynności cywilnoprawnej...
, gdyż całe mienie znajduje się w zarządzie innych państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Czynności związane...

II FSK 1507/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

nie należącego do innych państwowych osób prawnych. Czyli każda czynność cywilnoprawna państwowej jednostki organizacyjnej jest czynnością Skarbu Państwa, jednostki...
powierzchni objętej umową oraz dodatkowo 10 procent podatku leśnego od powierzchni lasów przekazanych w użytkowanie. Świadczenie to ma charakter cywilnoprawny i nie wpływa...
1   Następne >   +2   4