Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem., Jak z powyższego unormowania wynika, ustawodawca z góry wyłączył od opłaty skarbowej niektóre czynności cywilnoprawne...
, lecz czynnościami cywilnoprawnymi, dla których nie jest wymagane zezwolenie z art. 11[1] Prawa bankowego., Stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Pierwszego Prezesa Sądu...

I SA/Po 706/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w omawianym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm...

I SA/Po 683/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w omawianym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm...

III SA/Wa 779/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-17

dochodowym są również określone czynności faktyczne, powodujące powstanie przychodu. Opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają bowiem czynności cywilnoprawne...
oceny, czy czynności cywilnoprawne będące konsekwencją postanowień takiej umowy nie wywołują skutków prawnopodatkowych., Z akt sprawy wynika, że skarżąca korzystała...

I SA/Ol 181/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-30

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm./. W konsekwencji tylko czynności wykonywane poza pozarolniczą działalnością...
'[...]', Nr '[...]' w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu oddala skargę. 1...

III SA/Wr 331/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-05

na których wykonywane są czynności składające na ta działalność. Przez pojecie gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne na prowadzoną działalności gospodarczą należy...
. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm., zwanej dalej u.p.r.) oraz art. 1a, ust. 1 pkt 3 i 4, art. 2 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...

III SA/Wr 332/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-05

, to grunty na których wykonywane są czynności składające na tą działalność. Przez pojęcie gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne na prowadzoną działalność gospodarczą należy...
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm. zwanej dalej u.p.r.) oraz art. 1a, ust. 1 pkt 3 i 4, art. 2 - 7 ustawy z dnia 12...

I SA/Bd 664/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-29

. i podatku od czynności cywilnoprawnych o 53,33 zł. od ciągnika rolniczo-ogrodniczego z osprzętem, łącznie w kwocie 675,49 zł.,, - nie uznaniem wartości remanentu początkowego...
, zarówno odpisów amortyzacyjnych jak i podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupionego osprzętu do ciągnika rolniczo-ogrodniczego w łącznej kwocie 675,49 zł, decyzją...

III RN 20/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

czynności cywilnoprawnej w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej /por. wyrok SN z dnia 11 marca 1999 r. III RN 153/98 - OSNAPU 2000 nr 1 poz. 3 i wyrok NSA z dnia...
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Czynności związane z zarządzaniem wykonują państwowe jednostki organizacyjne. Do takich jednostek należy...

III RN 22/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

i Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle przepisów nieobowiązującej już ustawy o opłacie skarbowej w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności stron czynności cywilnoprawnej...
, gdyż całe mienie znajduje się w zarządzie innych państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Czynności związane...
1   Następne >   +2   +5   9