Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I SA/Rz 267/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-21

tego aktu, poczynając od momentu jego uchwalenia (skutek ex tunc), co może mieć znaczenie dla czynności prawnych podjętych na podstawie tego aktu., W odpowiedzi na skargę...
stanowi podstawę do podjęcia czynności mających na celu wyeliminowanie skutków jakie zostały przez jej przepisy, których nieważność stwierdzono , wywołane. W zależności...

I SA/Sz 607/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

skargę. Sygn. akt I SA/Sz [...], U Z A S A D N I E N I E, Skargą z dnia [...] r. asesor P. Ś., któremu powierzono pełnienie czynności prokuratorskich, zaskarżył...
prokuratorskiego, któremu powierzono pełnienie czynności prokuratorskich, a z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie), do wniesienia skargi do sądu administracyjnego...

I SA/Rz 268/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Stalowej Woli na uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., nr XIV/116/2019 w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej załącznikiem nr 1 w punkcie L.p 2 lit. a i b oraz załącznikiem nr 2 w punkcie L.p 2 lit. a i b - w tej ...

III SA/Gl 1140/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-15

należności, opłaty lub składki. Podmioty te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych...
- nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (zwanym dalej ptu). Obiekty te są bowiem nieodpłatnie udostępniane wszystkim...

I FSK 965/11 - Wyrok NSA z 2011-10-11

prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Na tle tego przepisu związek pomiędzy podatkiem...
naliczonym a czynnościami opodatkowanymi nie ma charakteru absolutnego w tym znaczeniu, że nie zawsze możliwym jest wskazanie na ścisłe powiązanie danego podatku naliczonego...

I SA/Gd 667/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-09

. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej jako O.p.), art. 2, art. 3 i art. 4 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r...
., nr 121, poz. 844 ze zm.; dalej u.p.o.l.), art. 3, art. 4 i art. 6 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 136, poz. 969...

I SA/Wr 1975-1980/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-07-10

kolejności na powszechność podatku od towarów i usług w zakresie czynności wymienionych w art. 2 ustawy o podatku VAT i na to, że wszelkie wyłączenia spod działania tej ustawy...
, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 2 ust. 1, art. 4 pkt 8 i art. 13 ustawy o podatku VAT przez błędne ich zastosowanie do czynności, której przedmiotem było określenie...

I OSK 1418/13 - Wyrok NSA z 2013-10-08

zaświadczenia od płatnika w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn...
. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101. poz. 649, ze zm.)', punktu 3.5.1a tiret drugi Załącznika Nr 2...

II SA/Go 498/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

jest czynnością materialno-techniczną, a nie decyzją administracyjną. Organ wykonujący przepisy rozporządzenia dokonuje czynności polegającej na pobraniu opłaty, która wynika wprost...
) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 5) akty prawa miejscowego...
1   Następne >   +2   +5   11