Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

VIII SAB/Wa 16/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-22

. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwana dalej: u.d.i.p.) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej podatków od czynności cywilnoprawnych zapłaconych przez PC...
cywilnoprawnej, rodzaj czynności cywilnoprawnej, wartość nominalna czynności wyrażona w zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) zapłacony do urzędu skarbowego...

II SAB/Bk 103/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-05

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych...
, jak też z tytułu karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków dochodowych, które zostały naliczone w roku 2018 mieszkańcom G...

II SAB/Go 29/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-22

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, nie pobiera się od Krajowego ośrodka podatku o czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej w sprawach dotyczących Zasobu oraz nieruchomości...
postępowania w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 4a:, 1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;, 2) zobowiązuje...

II SAB/Kr 57/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-21

. dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu podniósł, że organ odmówił mu udzielenia odpowiedzi przesyłając pismo z dnia 19 grudnia 2012 r. znak...
roku przez ten urząd dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych W związku z tym skarżący wniósł o zobowiązanie organu do wydania pisemnej informacji określającej wysokość...

II FSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2012-03-13

czynności urzędowej. Podstawową cechą, która odróżnia podatek od opłaty, jest element odpłatności, który występuje w przypadku opłaty, a brakuje go w podatku. Wskazując...
na wysokość przedmiotowej opłaty i innych opłat, skarżący stwierdził, że opłata ta jest przede wszystkim podatkiem a nie opłatą za dokonanie czynności urzędowej. Odmawiając...

II SA/Po 1230/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-07

. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. o udostępnienie w formie pisemnej informacji publicznej podstaw naliczania odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych...
naliczanenia odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 102.988 zł od należności podatkowej dla firmy A. sp. z o.o. poprzez przekazanie kopii dokumentu...

II SAB/Łd 62/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-24

decyzji administracyjnej, postanowienia, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego albo też uchyla się od podjęcia innych aktów lub czynności z zakresu...
zainteresowanego podmiotu. Mianowicie organ, do którego wniesiono wniosek winien udostępnić tę informację w formie czynności materialno-technicznej (art. 10 u.d.i.p.) bądź...

I OSK 2497/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265 ze zm.). ...
bezczynności i zobowiązanie partii [...] do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Zdaniem skarżącego umowa cywilnoprawna zawierana przez partię...

II SAB/Gd 77/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-11

informacji publicznej powinien być załatwiony albo przez udzielenie żądanych informacji (w formie czynności materialno - technicznej) albo przez wydanie decyzji o odmowie...
w formie czynności materialno - technicznej albo przez wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p. bądź decyzji o umorzeniu...

II SAB/Wa 405/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-18

i jej udostępnienie wymagało podjęcia dodatkowych czynności, polegających m.in. na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej, przeprowadzenie odpowiednich analiz, zestawień...
oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej...
1   Następne >   +2   6