Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Po 550/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-18

nie będzie płaciła na rzecz właściciela lokalu żadnego wynagrodzenia. Zapis ten związany był z treścią przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i przepisów ustawy...
o podatku od spadków i darowizn. Tego rodzaju sformułowania są powszechnie stosowane w aktach notarialnych. Natomiast z treści przepisów art. 258 i 260 kodeksu cywilnego...

I OSK 203/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

ten może być realizowany w drodze czynności cywilnoprawnych lub w postępowaniu administracyjnym. Teza druga z kolei stwierdza, iż charakter sprawy rozstrzyganej decyzją...
czynności cywilnoprawnych lub w postępowaniu administracyjnym. Tak więc wszelkie wcześniejsze postanowienia umowy (porozumień, uzgodnień) mają charakter deklaracji...

II SAB/Wa 130/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-07

, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz pisemnych interpretacji przepisów...
czynności, z ustawowego obowiązku nie wywiążą się w określonym terminie, a także wówczas, gdy skargę składa uprawniony do tego podmiot., Instytucja skargi na bezczynność organu...

II SAB/Wa 131/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-07

odwołanie bądź zażalenie, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz pisemnych...
do dokonania określonej czynności, z ustawowego obowiązku nie wywiążą się w określonym terminie, a także wówczas, gdy skargę składa uprawniony do tego podmiot., Instytucja skargi...

IV SA/Wr 837/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-24

, a także na spełnianiu określonych usług lub czynności (art. 135 § 2 k.r.o.). Treść obowiązku wynikającego ze stosunku alimentacyjnego określa również k.r.o. stanowiąc, iż zakres...
m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

IV SA/Wr 260/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-31

2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów...
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rzecz adwokata P. M. kwotę 295,20 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym 23 % podatku VAT tytułem...

III SA/Kr 253/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-09

podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Decyzją z dnia [...] 2009 r. Nr [...] Prezydent Miasta stwierdził wygaśnięcie z dniem...
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

II SA/Ol 992/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-09

' rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy...
Administracyjnego w Olsztynie kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) netto, powiększoną o należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu...

III SA/Łd 966/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-20

na potwierdzeniu odbioru (11 grudnia 2012 r.) oraz na piśmie o wypowiedzeniu umowy najmu (13 grudnia 2012 r.). W razie konieczności należy przeprowadzić dalsze czynności...
podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej B. S. z urzędu. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium...