Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

I SA/Bk 759/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

jest powiększona o podatek VAT, bez podania jego wysokości, podczas gdy cena w całości powinna być wyrażona w jednostkach pieniężnych, co w sposób istotny naruszyło...
pieniężnych, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę i w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...

I SA/Bk 1243/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-05

uchwały, że opłata wskazana w § 1 jest powiększona o podatek VAT, bez podania jego wysokości, podczas gdy cena w całości powinna być wyrażona w jednostkach pieniężnych...
tejże ustawy stanowi, że ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek...

I SA/Gl 1423/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-25

czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) zwanej dalej w skrócie u.w.l., wyrażającej zgodę na dokonanie czynności, tj. wniesienie skargi w niniejszej sprawie...
do dokonania tejże czynności., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 57 § 1 P.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma...

I SAB/Łd 3/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-30

4a; tj. w sprawach gdy organ właściwy ma wydać, decyzje, postanowienie, o jakim mowa w pkt 2 i 3, jak też wydać akt, czy dokonać czynności o jakich mowa w pkt 4;, - pkt...
9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej...

I SA/Łd 58/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

nigdy nie została podjęta, co może mieć znaczenie dla czynności prawnych podjętych na podstawie takiego aktu (por. postanowienie NSA z 12 grudnia 2013 r., sygn. akt II...
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków...

II FSK 642/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

między sferą indywidualnych praw i obowiązków wnoszącego skargę, a zaskarżonym aktem lub czynnością organu administracji. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym...
prawnym, a aktem lub czynnością organu administracji publicznej., W przypadku niewykazania legitymacji skargowej sąd administracyjny jest zobowiązany skargę odrzucić...

II FSK 3348/16 - Wyrok NSA z 2017-03-23

, w tym podatków, określonych w ustawie. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak wyjaśnił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r., K 17/12...

I SA/Łd 92/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-18

miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej...

I SA/Kr 1687/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013 r. nr 280/XXXIII/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - stwierdza nieważność załącznika Nr 1 zaskarżonej uchwały w części zawierającej oświadczenie składającego deklarację, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego, że podane dan...

I SA/Ol 316/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi A. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', '[...]' w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania oddala skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   38