Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

/obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych/ od umowy pożyczki oblicza się od wartości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku /por. art. 720 Kc/, podczas...
Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1...

II FSK 568/12 - Wyrok NSA z 2013-12-20

. 15 ust. 1-3 oraz art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), powoływanej dalej...
podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r., z uwagi na bezprzedmiotowość tego postępowania. Jak uznano, pawilon handlowy Skarżącej nie podlegał opodatkowaniu podatkiem...

I FSK 238/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

prawnej. Podał, że ewentualna nieważność czynności prawnej z punktu widzenia regulacji cywilnoprawnej, spowodowanej brakiem formy, nie może mieć wpływu na opodatkowanie...
w zaskarżonej decyzji, powołując się wyraźnie na ten przepis, podał, że nieważność czynności prawnej z punktu widzenia regulacji cywilnoprawnej spowodowanej brakiem...

II FSK 2963/11 - Wyrok NSA z 2013-12-20

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l.' Organ odwoławczy...
- to oznacza, że nie jest także budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na zasadzie art. 2 ust. 1 pkt 3...

II SA/Kr 1044/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

z jego zakupem, tj. opłaty notarialnej, opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności nabywcy lokalu, podatku od czynności cywilnoprawnych (...)'., ← Kopię...

IV SA/Po 513/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

, co do charakteru wykonanych czynności, znaczenia wykonanej budowy dla skarżących i dla poprawy standardów ich życia codziennego., Czynnościami zwykłego zarządu są bieżące...
sprawy związane ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia, są to czynności związane z normalną...

II SA/Wr 67/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-26

z nieruchomości, w szczególności za media, opłaca podatek od nieruchomości i podejmuje czynności utrzymujące nieruchomość w należytym stanie technicznym. Warunki w/w umowy...
prowadzonego w rozpoznawanej sprawie uwzględniając w nim wszystkie czynności wyjaśniające i orzecznicze, podjęte przed wydaniem decyzji opisanej we wstępie., W dalszej części...

SA/Wr 2248/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-02-22

z obiektu, będącego własnością gminy, nie są zatem opłatą administracyjną za czynności urzędowe, wykonywane przez organy gminy w rozumieniu art. 18 ustawy o podatkach...
za korzystanie z obiektu, będące własnością gminy, nie są zatem opłatą administracyjną za czynności urzędowe, wykonywane przez organy gminy w rozumieniu art. 18 ustawy...

II SA/Gd 814/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-11

z pomocy prawnej udzielone z urzędu opłaty za jego czynności, sąd podwyższa o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego...

II SA/Ol 1076/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-16

strony o ponowne oględziny nieruchomości, PINB trzykrotnie wyznaczał termin przeprowadzenia tej czynności. Jednak za każdym razem I. S. zawiadamiał organ, że z powodów...
na uwadze PINB ustalił termin czynności kontrolnych na dzień 18 czerwca 2013r., pouczając stronę, że może wziąć, w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika...
1   Następne >   +2   +5   9