Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II FSK 2296/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

i podjęcie działań mających na celu podział wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z zawartej pomiędzy K. [...] S.A. a J. [...] S.A. umowy...
do określonego adresata, a zatem powinna przybrać formę decyzji administracyjnej. Jednocześnie ponowił wniosek o przekazanie podatku od czynności cywilnoprawnych...

II FZ 1024/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

ze skargi W. K. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. z dnia 21 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie wznowienie postępowania w sprawie podatku od środków...
postępowania wznowieniowego w sprawie podatku od środków transportowych za 2003 r. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia sąd przedstawił, że uzupełnionym na formularzu...

I SA/Kr 824/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-11-05

przesłanych pismem z 1 kwietnia 1998 r. stanął na stanowisku, że zabezpieczenie spłaty pożyczki MPWiK udzielone zostało z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych dla czynności...
czynności nie zakazane są dozwolone, to w zakresie stosunków prawa budżetowego obowiązuje reguła, że wszystkie czynności niedozwolone tym prawem są zakazane. Skoro...

I GSK 593/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

publicznej, oraz że kryterium tej kontroli jest zgodność z prawem zaskarżonego aktu lub czynności. Wbrew zarzutom sformułowanym w skardze kasacyjnej, Sąd I instancji...
Rady Współpracy Celnej. Komitet ten wykonuje czynności opisane w Załączniku II do Porozumienia, zgodnie z ustanowionymi w nim regułami procedury. Załącznik II...

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

kontrolę działalności administracji publicznej, oraz że kryterium tej kontroli jest zgodność z prawem zaskarżonego aktu lub czynności. Wbrew zarzutom sformułowanym w skardze...
z 1994 r. pod auspicjami Rady Współpracy Celnej. Komitet ten wykonuje czynności opisane w Załączniku II do Porozumienia, zgodnie z ustanowionymi w nim regułami procedury...

II SA/Wr 219/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-07-02

terytorialnym, ani przepisach o gospodarce finansowej gmin., Ustalenie formy zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki zależy od woli stron i jest czynnością cywilnoprawną...
podatku od nieruchomości, należnego od Przedsiębiorstwa Handlowego S. Solo S.C. Oddział w W. Kwota podatku na 1995 rok wynosi 216.741,00 złotych., 2. Pełnomocnictwo i cesja...