Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Wa 1877/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

. z art. 6 § 2 kks, za to, że jako płatnik pobierający podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, nie wpłacał go w terminie na rachunek...
poprzez udzielenie błędnej informacji jednej ze stron i zaniechał czynności wpisania terminu spłaty zobowiązań, czym działał na szkodę tej strony oraz Sądu Rejonowego w K...

II SA/Sz 316/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-11

. nr [...] w przedmiocie opłaty za przechowywanie broni w depozycie I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. zasądza od Komendanta Policji na rzecz skarżącego R. B...
Wojewódzkiego Policji. Skarżący wniósł o uchylenie w całości tej czynności i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zaskarżonej czynności zarzucił naruszenie art. 23 ust. 1 pkt...

II SA/Wa 1775/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

w kwocie [...] zł, którą uzyskał z czynności cywilnoprawnej dokonanej na podstawie umowy z dnia [...] grudnia 2002 r. - tj. sprzedaży na rzecz K. B. [...] sztuk akcji...
z bronią, a organ nie musi w takich przypadkach podejmować żadnych dodatkowych czynności potwierdzających istnienie zagrożenia, o którym mowa w przepisie art. 15 ust. 1...