Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

FSK 1980/04 - Wyrok NSA z 2005-06-30

. na decyzję Izby Skarbowej w Z.-G. z dnia 17 stycznia 2002 roku, w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z umową kredytu budowlano...
2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, które to stanowią, iż od czynności polegającej na ustanowieniu hipoteki, stawka podatku wynosi przy zabezpieczeniu...

I SA/Ke 20/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

. połowę kosztów podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przy sporządzeniu ww. aktu; 1537,50 zł, tj. połowę kosztów pośrednictwa w zakupie ww. lokalu mieszkalnego...
Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 oddala skargę Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K...

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem., Jak z powyższego unormowania wynika, ustawodawca z góry wyłączył od opłaty skarbowej niektóre czynności cywilnoprawne...
, lecz czynnościami cywilnoprawnymi, dla których nie jest wymagane zezwolenie z art. 11[1] Prawa bankowego., Stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Pierwszego Prezesa Sądu...

I SA/Po 706/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w omawianym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm...

I SA/Po 683/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w omawianym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Wśród czynności cywilnoprawnych wymienionych w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm...

SA/Wr 203/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-01

w zacytowanym wyżej przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej korzystają tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników podatku VAT...
, że ze zwolnienia od opłaty skarbowej korzystają u podatników tego podatku tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług a więc gdy strona...

FSK 1588/04 - Wyrok NSA z 2005-06-09

. - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej T. w T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 2 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie zarachowania wpłaty podatku...
na poczet zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych - oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 stycznia 2004 r., I SA/Ka 2984/02 Wojewódzki...

III RN 153/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-11

/skarbowej/ ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3, który to przepis nie miał zastosowania w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił...
ust. 1 pkt 1 i 2, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku. Przepis powyższy...

III AZP 2/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-09-26

, że nie chodzi jednak w sprawie o takie czynności cywilnoprawne., Sprawa komplikuje się po wejściu w życie z dniem 5 lipca 1993 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...
cywilnoprawnych. Zdaniem organu podatkowego I instancji nie można uznać, iż przelew wierzytelności był realizowany przez strony czynności cywilnoprawnych w ramach tzw. 'usług...

FSK 2248/04 - Wyrok NSA z 2005-06-09

stopa kredytu lombardowego ogłoszona przez Radę Polityki Pieniężnej nie może zastąpić czynności podlegającej obwieszczeniu przez Prezesa NBP stopy kredytu lombardowego...
Komunikacji Samochodowej T. w T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 17 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od środków...
1   Następne >   3