Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

I OSK 1784/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

użytkowania wieczystego, ani czynności negocjacyjne poprzedzające zawarcie takiej umowy cywilnoprawnej nie będą czynnościami z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art...
się w kategorii czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych...

VIII SA/Wa 492/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

. Nie może przy tym wydać orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej, chyba, że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności...
art.75 ust.3 wojskowej ustawy pragmatycznej w zw. z art.21 ust.1 pkt. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uznaniu iż odsetki od uposażenia...

VIII SA/Wa 426/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Badając pod powyższym kątem zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził, że nie narusza ona...
. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uznaniu iż odsetki od uposażenia wojskowego należy wypłacać od należności netto i jedynie za okres...

I OSK 1378/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych...
. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej, z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...], w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających...

II FSK 1805/06 - Wyrok NSA z 2007-10-05

lit. b/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy...
. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...

I OSK 890/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa...
września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego...

III SA/Kr 670/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-02

w tym okresie były odprowadzane składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz podatki. Nadto skarżący odkreślił, że jego zdaniem jednostka nie była uprawniona do odliczenia od należności...
pełną księgowość, wraz z odprowadzaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Tym samym wypłaconych wcześniej z tytułu służby kwot pieniężnych nie wolno...

I OSK 1800/10 - Wyrok NSA z 2011-04-06

decyzji administracyjnej; sądy te są właściwe także w razie przyjęcia konstrukcji innych aktów i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
cywilnym dotyczy jedynie wierzytelności cywilnoprawnych i nie można stosować ich do zobowiązań publicznoprawnych. Dalej skarżący podnosił, że żaden przepis nie upoważnia...

II SA/Bd 327/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-17

. ustawy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez wadliwe uznanie, że odsetki od uposażenia wojskowego należy wypłacać...
od należności netto i jedynie za okres do dnia zapłaty należności głównej., W ocenie skarżącego skoro przepis art. 21 ust. 1 pkt 95 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób...

I OSK 823/10 - Wyrok NSA z 2010-11-30

- na podstawie art. 203 pkt 1 P.p.s.a. i § 14 ust. 2 pkt 1 lit. 'a' w zw. z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności...
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę...
1   Następne >   2