Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

I SA/Bd 660/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.) - dalej jako: 'u.p.c.c.', poprzez błędną jego wykładnię polegającą na przyjęciu, że zwolnienie...
nieużytków) = [...] zł x 2 % - [...] zł: [...] zł, a zatem podatek od czynności cywilnoprawnych od zakupionych aktem nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne...

V SA/Wa 327/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

z art. 4 dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) związanego z zawartą w dniu 2 grudnia 2011 r. umową...
umowy jest 2 grudnia 2011 r., Także opóźnienie w złożeniu deklaracji i uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych nie stanowi przesłanki do uznania, że umowa została...

I SA/Ol 469/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-20

podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojceichowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25...

I SA/Sz 527/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

. przepisów przeprowadził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 2 p.c.c.) w wyrokach z dnia 21...
I instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie i zastosował przepisy prawne obowiązujące w dacie czynności podjętej z woli strony, pod rządami rozporządzenia komisji (UE...

I GSK 1465/18 - Wyrok NSA z 2019-06-11

-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25 i n.). W rezultacie, w polskim porządku prawnym przyjęto regułę, że w przypadku rozbieżności...
(...) pomocy' przy uwzględnianiu celu regulacji, należy uznać, że obejmuje swoim znaczeniem stanowienie o zmianie stawki pomocy (§ 1 pkt 4 rozporządzenia) i czynnościach...

V SA/Wa 2135/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-26

choćby podatku od czynności cywilnoprawnej czy kosztami sporządzenia aktu notarialnego zmieniającego umowę spółki. Organ w żaden sposób nie dokonał oceny dowodu...
warunków do otrzymania nienależnych płatności. Podejmowane przez Stronę czynności, miały na celu obejście przepisów prawa. Jako takie należy rozumieć czynności...

I SA/Sz 524/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

., Wskazać należy, że taką właśnie wykładnię ww. przepisów przeprowadził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (art...
czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego tj. powodów dla jakich skarżący i w jakim zakresie świadomie korzystał z pomocy de minimis, przy całkowitym braku...

I GSK 961/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

od czynności cywilnoprawnych. Wynik rozumowania argumentum a maiori ad minus jest jednoznaczny, tj. skoro limit pomocy de minimis ma postać maksymalnej kwoty...
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.). ...

I GSK 806/21 - Wyrok NSA z 2021-11-17

prawa materialnego, który by zakazywał dokonywania częściowego zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynik rozumowania argumentum...
opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.). ...

I SA/Ol 760/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-04

podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s...
. Celem tego przepisu jest wyłącznie wyznaczenie podmiotu, który w ramach władztwa administracyjnego będzie właściwy do podjęcia czynności zmierzających do zmiany decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   28