Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Sz 655/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-23

do przedstawienia osobnej stawki amortyzacyjnej dla paneli fotowoltaicznych, dla całego okresu referencyjnego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. W pierwotnie...
nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w następujący sposób: jeżeli okres amortyzacji wynikający z zastosowania powyższych stawek jest równy lub krótszy...

I SA/Kr 162/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

spółki osobowej podobnie jak wspólnicy spółki cywilnej są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast spółka osobowa jest podatnikiem podatku od towarów...
zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług jak i w podatku dochodowym., Zdaniem beneficjenta żądanie od wykonawcy będącego spółką osobową w rozumieniu przepisów k.s.h....

I SA/Ol 10/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-24

Wnioskodawcy o odprowadzaniu podatku dochodowego';, 2/ załącznik nr 12 'Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z negatywnymi...
; 2/ odprowadzanie podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; 3/ istotna zmiana ekonomiczna Wnioskodawcy w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii...

IV SA/Gl 815/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-12

- Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalono dla każdego z tych środków trwałych wartość...
o podatku dochodowym od osób prawnych sprowadzające się do mylnego przyjęcia, że odwołujący nie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w pełnej wysokości wartość...

III SA/Po 903/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-08

'ceny nabycia' zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16 g, pkt 3, zgodnie z którą 'za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną...
...' wykracza znacznie poza kategorię czynności zaliczanych do 'instalacji i uruchomienia systemów komputerowych', które zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym...

III SA/Po 1809/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-10

i zgodna z ustawą o rachunkowości oraz dokumentacją konkursową. Powołała się na definicję 'ceny nabycia' zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16 g...
czynności zaliczanych do 'instalacji i uruchomienia systemów komputerowych', które zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią cenę nabycia...

I GSK 2285/18 - Wyrok NSA z 2022-03-29

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej określającą spółce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r., W orzeczeniu tym Sąd zauważył...
, że na gruncie podatku dochodowego od osób prawnym dotyczącego roku 2013 r. nie ma możliwości oceny skutków prawnych wynikających z zaistniałych w sprawie czynności prawnych...

I SA/Sz 1078/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-23

i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy opodatkowania' wystawione przez właściwy urząd skarbowy za 3...
w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy opodatkowania' wystawione...

I SA/Go 92/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-18

pojazdów - stanowi naruszenie art. 16 ust.1 pkt. 51 oraz art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tym samym, jako niezgodny z obowiązującymi przepisami...
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostały zapłacone w dniu [...].07.2018 r., a zaliczka na podatek dochodowy [...].07.2018 r. Stowarzyszenie przedstawiło zatem...

II SA/Op 60/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-03

gospodarczą) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), a także wydanymi na jej podstawie przepisami...
wykonawczymi. W zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych zgodnie z w/w ustawą o podatku dochodowym granicą cenową składników majątku dla potrzeb amortyzacyjnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   15