Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I SA/Wa 2395/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-22

kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...
małżonków w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wynosił [...] złotych. Obowiązujące zaś w dacie złożenia wniosku minimum dochodowe w gospodarstwie domowym...

I SA/Wa 2179/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

(dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Zarząd Dzielnicy S. w dniu [...] kwietnia 2011 r. podjął...
, wyniósł 346,51zł. Obowiązujące w dniu złożenia wniosku kryterium dochodowe w gospodarstwie wieloosobowym wynosiło 1130,06zł., Zdaniem organu wnioskodawcy nie spełniają...

II SA/Wa 2223/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-23

adwokata L. Z. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem...
do zawarcia umowy najmu podlega weryfikacji co 12 miesięcy, co najmniej w zakresie spełnienia kryterium dochodowego. W przypadku niespełnienia kryteriów dokonuje...

II SA/Wa 174/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

240 zł (słownie dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (słownie pięćdziesiąt pięć złotych 20/100), stanowiącą 23 % podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy...
sierpnia 2004 r. Urząd [...] Wydział Zasobów Lokalowych [...] poinformował skarżącego, że nie spełnia kryteriów metrażowych i dochodowych, które powinny spełniać osoby...

II SA/Wa 1553/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. |Wyrokiem z 22 lipca 2011 r., I SA/Wa 2395/10 Wojewódzki Sąd...
domowym minimum|, |dochodowego przypadającego na jednego członka tego gospodarstwa (pkt 2). W § 5 uchwała ta jednocześnie określa krąg osób, które mogą |, |uzyskać najem...

II SA/Wa 2181/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

pięć złotych 20/100) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zarząd Dzielnicy [...] (dalej jako Zarząd Dzielnicy) uchwałą...
uchwały z dnia 9 lipca 2009 r., gdyż jej miesięczny dochód nie przekracza minimum dochodowego. Tym samym, w ocenie pełnomocnika skarżącej, uchwała została wydana...

I SA/Wa 64/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

[...] (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20...
domowego nie przekracza minimum dochodowego., Kwestią sporną między stronami jest, czy podejmując zaskarżoną uchwałę z dnia [...].09.2010r. Zarząd Dzielnicy [...], prawidłowo...

II SA/Wa 387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu...
gospodarstwa domowego nie przekracza minimum dochodowego., Mając na uwadze treść art. 6 - 9 k.p.a. oraz powyższe kryteria, uprawniające do wynajmowania lokalu mieszkalnego...