Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

I OSK 1545/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wspólnik spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych E.K., A.P. s.c. i podatek dochodowy rozliczam...
w ramach wskazanej działalności zgodnie z art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej rozwinięto argumentację zawartą...

III SA/Gd 308/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-09

z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność polegającą na wynajmie pokoi...

I OSK 1983/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-09

. Przy tym, jeżeli przepis, którego zarzut dotyczy zawiera kilka czy kilkanaście unormowań (norm prawnych) - por. np. art. 16 ustawy z 5.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

I OZ 155/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

powstaje bowiem wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego...

II SA/Sz 1250/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-28

., zeznanie PIT - B o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy [...], odpis z KRS wg stanu...
przewiduje powszechny obowiązek ponoszenia takich danin, stanowiąc w art. 84, że każdy obowiązany jest do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków...

III SA/Kr 685/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-15

rodzinną, majątkową i dochodową skarżących zabezpieczając im gwarantowane konstytucją prawo do sądu. Jednocześnie chroni wymiar sprawiedliwości przed ewentualną, zbędną...
postępowania skarżący zaniżyli również swój dochód z gospodarstwa rolnego bowiem dla potrzeb podatku rolnego w 2003r. wynosił on 9.641,83 zł, a na terenie gminy...

III SA/Gd 151/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-04

, ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty dzierżawy, telefonów oraz okresowych remontów mieszkaniowych. Do wniosków załączyli kopie dokumentów wskazujących na wysokość...
aktualnie ponoszonych stałych wydatków, w tym z tytułu podatku od nieruchomości (180 zł w skali roku), ubezpieczenia (120 zł za trzy miesiące), opłaty za telewizję (160 zł...

IV SA/Wa 659/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

. skarżący wskazał na ponoszone w skali miesiąca wydatki, tj.: opłatę za mieszkanie ( 199, 67 zł), użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości ( 2,16 zł+ 2,33 zł...
., zwana dalej P.p.s.a.)., Stan majątkowy, dochodowy i rodzinny skarżącego opisany we wniosku złożonym na urzędowym formularzu PPF oraz piśmie procesowym z dnia 24 maja 2010...

IV SA/Wa 1535/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-11

podatek rolny., Uzasadniając swój wniosek skarżący wskazał, iż nie jest w stanie poniesienie jakichkolwiek kosztów sądowych w niniejszej sprawie, bowiem jego sytuacja...
, Stan majątkowy, dochodowy i rodzinny skarżącego opisany we wniosku złożonym na urzędowym formularzu PPF uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy we zakresie całkowitym...

III SO/Gd 31/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-11-26

, internetu, telefonu, podatku rolnego i od nieruchomości, a nadto koszty leczenia w łącznej kwocie 736 zł. W okresie od sierpnia do października 2018 r. wnioskodawczyni uzyskała...
. przepisu wynika, że to na podmiocie wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji materialnej i dochodowej uprawniającej...
1   Następne >   2