Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 668/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

[...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r...
. oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za jego niepobranie oddala skargę. Naczelnik [...] Urzędu Celno...

I SA/Kr 1228/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-24

w K. z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. skargę oddala Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015r. z kapitałów pieniężnych z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo...

I SA/Kr 117/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-30

Celno-Skarbowego w K. z dnia 10 listopada 2021 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 i 2017 r. I. uchyla zaskarżoną...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconych odsetek na rzecz H. z siedzibą na terytorium Holandii:, - w styczniu 2016r. w kwocie 61.492,00 zł,, - w kwietniu...

I SA/Kr 116/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-30

Celno-Skarbowego w K. z dnia 10 listopada 2021 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
, w grudniu 2015 r. w kwocie 652 058,00 zł oraz orzekającej o odpowiedzialności podatkowej C. sp. z o.o. jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych...

I SA/Łd 453/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

prowadzonych postępowań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno...
) oraz wobec R.L. (o sygn. 368000-CKK- 6.4102.1.1.2021), w przedmiocie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia...

I SA/Kr 1244/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. skargi oddala. Zaskarżonymi do WSA w Krakowie decyzjami z 8 lipca 2021 r. Naczelnik [...] Urzędu Celno...
-Skarbowego w K. (NMUCS):, - nr [...] utrzymał w mocy decyzję nr [...] z 14 grudnia 2020r. określającą M. B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Kr 705/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-09

-Skarbowego w K. z dnia 3 kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. skargę oddala Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K...
z siedzibą w W. (dalej: Spółka C. , Strona, Skarżąca), wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu...

I SA/Kr 1558/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-25

., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok postanawia odrzucić skargę jako niedopuszczalną. Pismem z dnia 14.04.2010 r...
. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r., jak również na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28.01.2010 r...

I SA/Bd 305/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-23

podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2000r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę (...) Urząd Skarbowy w T. decyzją z dnia (...) Nr (...) umorzył w części...
zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2000r. z tytułu sprzedaży akcji., Od decyzji tej przysługiwało stronie odwołanie do Izby Skarbowej jako II instancji...

I SA/Kr 873/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

Celno - Skarbowego w K. z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak: [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, 2...
wydaną przez siebie decyzję z 20 maja 2020 r., którą określono G. D. S. sp. z o.o. we W. (dalej: Spółka) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   4