Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

V SA/Wa 1314/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-19

oraz wysokość płaconego przez Skarżącego podatku dochodowego (... zł za 2009r. i ... za 2010r.) nie klasyfikuje prowadzonej działalności do grupy działalności przynoszącej...
(np. z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne). Z punktu widzenia gospodarki zasadne wydaje się promowanie rozwoju przedsiębiorstw przynoszących...

II OSK 262/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

podatków w Polsce (pod. dochodowy- aktualnie) w przyszłości firma będzie zatrudniać pracowników'., Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, decyzją z dnia [...] maja 2014 r...
przez skarżącego działalności gospodarczej i tym samym odprowadzany przez niego do budżetu państwa podatek dochodowy. Zasadne jest bowiem promowanie rozwoju przedsiębiorstw...

II OSK 1810/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

przez skarżącego podatku dochodowego ([...] zł za 2009 r. i [...] za 2010 r.) nie klasyfikuje prowadzonej działalności do grupy działalności przynoszącej korzyści...
(np. z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne). Sąd wywiódł, że z punktu widzenia gospodarki zasadne wydaje się promowanie rozwoju przedsiębiorstw...

V SA/Wa 1187/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;, 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia...
przychody w wysokości [...] zł. W celu ustalenia dochodu, przychód ten należy pomniejszyć o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym,(tu w skali rocznej) czyli o kwotę...

II OSK 617/13 - Wyrok NSA z 2014-09-16

(np. z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne). Z punktu widzenia gospodarki zasadne wydaje się promowanie rozwoju przedsiębiorstw przynoszących znaczące...
osiąganych dochodów (poniesionych strat) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2010 r. spółka odnotowała stratę w wysokości 89.311,12 zł, z kolei...

IV SA/Wa 1345/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy, dochód wyniósł 3742 PLN. Natomiast w 2011 r. cudzoziemka uzyskała przychód 12 000 PLN, po odliczeniu składek i podatku dochód...
, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:, 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,, 2...

V SA/Wa 1608/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-12

przez niego w związku z tym podatku dochodowego jako jednej z korzyści finansowych, jakie Państwo Polskie osiąga z tytułu zezwolenia cudzoziemcowi na zamieszkanie...
I instancji wskazywał, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza jest korzystna dla gospodarki narodowej, świadczy o tym to, że spółka odprowadza podatki do Skarbu...

IV SA/Wa 408/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

podatku dochodowego. Ponadto, przedmiot działalności Spółki nie wyróżnia się na tle ofert dostępnych na polskim rynku, w sposób mogący mieć wpływ na uznanie Spółki...
do budżetu państwa (np. z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne). Z punktu widzenia gospodarki zasadne wydaje się promowanie rozwoju przedsiębiorstw...

II OSK 535/14 - Wyrok NSA z 2015-11-05

wygenerowane w latach 2005-2006 i 2008-2011 r. Spółka nie płaciła podatku dochodowego. Ponadto, przedmiot działalności Spółki nie wyróżnia się na tle ofert dostępnych na polskim...
i kwoty odprowadzanych w związku z prowadzoną działalnością świadczeń do budżetu państwa (np. z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne). Słusznie...

IV SA/Wa 2860/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

podatku dochodowego od osób prawnych dot. 'D.' Sp. z o.o. za rok 2011 oraz poświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ubezpieczeniu małżonków w okresie ostatnich...
podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia...
1   Następne >   +2   +5   7