Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Gl 897/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-06

zaobserwowanym w marcu spadkiem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - głównym źródle dochodów własnych miasta - i zagrożeniem kolejnego spadku...
zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu z powodu spadku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób...

II FSK 912/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

1, 2), przedmiotowo-podmiotowe (art. 9 pkt 3, 5, 9b). Odmiennie natomiast ustawy: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U....
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w rozdziałach 3 i 4...

II FSK 909/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
, jak i przedmiotowo-podmiotowe. Jeżeli natomiast chodzi o zwolnienia podmiotowe, to w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wprowadza je ustawa w art. 6...

II FSK 910/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

-podmiotowe /art. 9 pkt 3, 5, 9b/. Odmiennie natomiast ustawy: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm...
./i z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ w rozdziałach 3 i 4 wprowadzają zwolnienia przedmiotowe, które obejmują...

II FSK 911/06 - Wyrok NSA z 2007-08-14

przedmiotowe /art. 9 pkt 1, 2/ przedmiotowo-podmiotowe /art. 9 pkt 3, 5, 9b/. Odmiennie natomiast ustawy: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
/t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ i z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ w rozdziałach 3 i 4...

I SA/Po 343/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-14

., sygn. K 13/93, OTK w 1994 r., cz. I, poz. 6, s. 49-50). Zmiany takie, gdy chodzi o podatki rozliczane w skali rocznej, jak obecnie ukształtowany podatek dochodowy...
się nie tylko do podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest typowym podatkiem rozliczanym w skali rocznej, ale także do wszystkich 'innych podatków, w których wymiar...

FSK 961/04 - Wyrok NSA z 2005-01-05

dochodowym od osób fizycznych /rozdz. 3/ i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych /rozdz. 4/ wyróżniając zwolnienia z opodatkowania: dochodów jednostek organizacyjnych...
1. Wprowadzając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 ze zm./ 'inne zwolnienia...

I SA/Ol 107/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-03-23

bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób...
. Nr '[...]' w przedmiocie badania zgodności z prawem Uchwały Rady Miejskiej Nr '[...]' z dnia '[...]' r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...

I SA/Rz 399/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-07-31

własne, subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa. Są też dochodami na mocy ust.2 art. 3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku...
planowania wielkości udziałów gmin we wpływach w podatkach dochodowych., Natomiast środki określone w ust.3 art.3 cyt. ustawy są dochodami fakultatywnymi. Wiąże...

I SA/Bd 498/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-28

[...] zł za niewypłacone wynagrodzenia pracownikom, zaległe składki ZUS, podatek dochodowy i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług., Skarżąca podniosła, że w uchwale...
2009r. w Miejskim Centrum Kultury zobowiązań wymagalnych na kwotę ok. [...] zł, na którą składają się niewypłacone wynagrodzenia pracownikom, zaległe składki ZUS, podatek...
1   Następne >   3