Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

VI SA/Wa 1300/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-18

zaskarżonej uchwały w części, w jakiej określa w ramach kryterium przyznania stypendium sportowego konieczność rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych...
się z podatku dochodowego w W., co jest niezgodne z art. 35 ustawy o sporcie kwalifikowanym. Zdaniem skarżącego brak bowiem upoważnienia do powoływania takiego...

II GSK 1618/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

jedynie dla osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin;, 3. art. 7, art. 94 Konstytucji RP, art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. oraz art. 13b ust...
korzystającym z drogi, tj. mieszkańcom Szczecina, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym...

III SA/Gd 299/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-04

tym, że świadczenie wypłacone w takiej oto formie korzystałoby ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Gdyby ustawodawca chciał w tym zakresie pozostawić całkowitą dowolność dla organów stanowiących, to posłużyłby się zwrotem...

I SA/Ke 355/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-05

art. 45b ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które służą tym samym celom co deklaracje w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku...
odpowiedzialności za złożenia fałszywego oświadczenia zawierają wzory deklaracji sporządzanych na podstawie art. 45b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyjaśnić...

II SA/Bk 455/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-25

na podatek dochodowy z maj, czerwiec i lipiec 2011 r. (k. 27-38), zeznania podatkowe za rok 2010 (k. 40 - 44), decyzję z PUP (k. 46) ,rachunki za energię elektryczną, wodę...
. B., K. B. s.c. osiągnęło dochód 100.861,51 zł, przy przychodzie 427.452,08 zł (k. 26). Z raportów wspomagających wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy...

IV SA/Wr 13/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-07

z dowodami uiszczonych zaliczek na podatek dochodowy, 2) oświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu netto uzyskanego w styczniu, lutym i marcu 2012 r. z tytułu prowadzonej...
działalności gospodarczej wraz z dowodami uiszczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 3) wyjaśnienia...

II GSK 931/18 - Wyrok NSA z 2018-09-28

stypendium sportowego konieczność rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Mieście st. Warszawie; w punkcie 2 - stwierdził nieważność § 3 ust. 1 i § 9 ust...
przysługuje wtedy, gdy mieszka się na terenie Warszawy i rozlicza się z podatku dochodowego w Warszawie;, - stypendium sportowe przysługiwało wtedy, gdy zawodnik...

III SA/Gd 813/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-11

Konstytucji RP poprzez uzależnienie możliwości skorzystania z abonamentu typu 'M' od regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w [...], co narusza zasadę równości...
opłaty dla mieszkańców., Uchwała przewiduje również, że obniżony abonament przysługiwać będzie wyłącznie osobom regulującym podatek dochodowy od osób fizycznych...

II SA/Bk 166/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-05-24

)., Do akt sprawy M. J. K. dołączył: deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy na miesiąc [...] 2011 r. (k. 84 - 88); zeznanie o wysokości osiągniętego...
postępowania sądowoadministracyjnego. Ponadto z analizy dołączonej do akt sprawy dokumentacji podatkowej tj. deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy na miesiąc...

II SA/Bk 167/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-05-24

. 57)., Do akt sprawy M. J. K. dołączył: deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy na miesiąc [...] 2011 r. (k. 58 - 62); zeznanie o wysokości osiągniętego...
postępowania sądowoadministracyjnego. Ponadto z analizy dołączonej do akt sprawy dokumentacji podatkowej tj. deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy na miesiąc...
1   Następne >   +2   +5   +10   17