Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

III SAB/Wa 25/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-08

zaległości z tytułu składek z nadpłatą w podatku dochodowym postanawia odrzucić skargę W piśmie z dnia 1 czerwca 2006 r. G. N. wniosła skargę na decyzję Prezesa Zakładu...
się do organu podatkowego o potrącenie zaległości z tytułu składek z nadpłatą w podatku dochodowym., W odpowiedzi na skargę Zakład stwierdził, iż w dniu 13 marca 2006 r...

II SA/Wa 2152/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

. Wskazał, że prowadzi ewidencję przychodów i płaci zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% przychodu i nie ewidencjonuje kosztów . Jego koszty stałe to około 2600 zł...
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodowym od niektórych przychodów osiągających przez osoby fizyczne - wyniósł 9144,63 zł...

I SA/Ol 588/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-11-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na czynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie informacji o potrąceniach z emerytury zaliczek na podatek dochodowy od osób...
od kwoty świadczenia i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy, niemniej w tym zakresie organ rentowy nie rozstrzygał, a jedynie poinformował skarżącą o wykonaniu...

I SA/Kr 1324/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

, wskazując przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, tj...
., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany...

I SA/Gl 196/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-19

dochodowy bądź zaświadczenia urzędu pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej), kopii zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych...
na nich części opłat (404 zł), pozostaje im 986 zł., Skarżący przedstawił kserokopie: informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na jego podatek dochodowy w roku 2017...

I SA/Sz 833/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-27

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazano to w decyzji organu, dochodu uzyskanego z tej działalności, gdyż spółki jawne nie są podatnikami...
podatku dochodowego., Powołując się na interpretację indywidualną z dnia [...] r. nr [...] [...] skarżąca wskazała, że przychody wykazywane przez wspólnika, stosownie...

II SA/Wa 1273/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

są także kwoty diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:, 1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub, 2...

III SA/Wr 513/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-04

podstawie miał odliczyć składkę zdrowotną skoro uzyskiwany dochód z działalności gospodarczej oscylował w granicy kwoty wolnej od podatku dochodowego. Podniósł...
również, że zgodnie z ustawą, składka zdrowotna opłacana jest z każdego źródła dochodu, ale pod warunkiem, że z tego źródła występuje podatek dochodowy. W jego przypadku...

I SA/Kr 1076/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-24

(minimum egzystencji socjalnej). Podatek dochodowy jest pierwotnym w stosunku do innych danin i świadczeń publicznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa...
ścisły związek pomiędzy dochodami, podatkiem dochodowym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z ww. wyrokiem TK zdolność do ponoszenia ciężarów...

II SA/Wa 830/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania...
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100