Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 2039/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-21

na podatek dochodowy, 121,57 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z podatku dochodowego oraz 15,69 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana...
złożenie wniosku (...), pomniejszone o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach...

I SA/Wa 1668/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-19

Rzeczypospolitej Polskiej, ryczałt remontowy ustalono, więc w wysokości [...] zł, co po potrąceniu podatku dochodowego stanowi kwotę [...] zł. Wyliczenie kwoty ryczałtu za każdy rok...
otrzymał [...] M. S. na kwotę [...] zł, którą pomniejszono o kwotę podatku dochodowego. Skarżącemu wypłacono więc ryczałt remontowy kwocie [...] zł. Wyliczona kwota...

II SA/Wa 1490/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie 2.398 zł., W myśl zaś art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II SA/Wa 313/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-19

podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. (2398 zł). Skarżąca nie posiada żadnego majątku., Odnosząc się do wniosku o zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych...

II SA/Wa 1882/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-21

nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach...
nie podlegającej odliczeniu) i nie przekraczał kwoty 461 zł kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej., W świetle powyższych ustaleń...

II SA/Wr 1377/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-30

jako związane z pobraniem, przez płatnika podatku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie wymaga wydania decyzji. Zasadność pobrania podatku przez płatnika podatnik...

V SA/Wa 1831/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-24

emerytury wojskowej z kwotą brutto 1723,44 złotych. W decyzji wskazano, iż z powyższego świadczenia oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy...

V SA/Wa 1932/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-25

(dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), w tym tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz tytułem 22% podatku od towarów i usług...
w niniejszej sprawie zagrożenie egzystencji dłużnika lub członków jego rodziny. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do uzyskania świadczeń pieniężnych...