Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

IV SA/Wa 2622/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-21

, że zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną...
w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty) i ewentualnie opodatkowania i należnego podatku - art. 9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych., Ponadto, pomimo...

II SAB/Wa 274/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-18

niezidentyfikowanych danych jednostkowych podatku dochodowego przygotowanych przez Ministra Finansów za ostatnio przekazany okres - pełne źródło za 2010 r. dla [...] (indywidualnie...
z takiego założenia stwierdzić należy, że niezidentyfikowane dane jednostkowe podatku dochodowego przegotowane przez Ministra Finansów za ostatnio przekazany okres...

II SA/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

pieniężne obejmowały kwotę 497 zł. Wedle oświadczenia skarżącego środki te pochodziły z rozliczenia podatku dochodowego za 2012 r., Wyłącznym majątkiem skarżącego jest lokal...

I SA/Rz 562/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-21

rocznym wydatków na:, - wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 6 497,00 zł wypłacone w dniu 11 stycznia 2016r. z rachunku 'A' (podatek dochodowy w styczniu 2016r...
. i w rozliczeniu rocznym wydatków na:, - wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 2 175,00 zł wypłacone w dniu 11.01.2016 r. z rachunku 'A' (podatek dochodowy w styczniu 2016 r...

II SA/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-14

bankowym skarżącego zgromadzone środki pieniężne obejmowały kwotę 497 zł. Wedle oświadczenia skarżącego środki te pochodziły z rozliczenia podatku dochodowego za 2012 r...

II SA/Rz 1251/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-19

, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach...
wynikało, że wnioskodawczyni spełnia przesłanki kwalifikujące do przyznania świadczenia, (spełnia kryterium dochodowe, w rodzinie występuje problem bezrobocia i samotnego...

II SA/Rz 102/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki...
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby...

II SA/Rz 1865/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-03-30

. z tytułu stałego zatrudnienia, kwota otrzymana na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga na dzieci...
: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego., Z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego...

II SA/Wa 1470/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

osiemset groszy) stanowiącą 22% podatku VAT II SA/Wa 1470/08, UZASADNIENIE, Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 §...
potrąceń komorniczych. W marcu 2008 r., po waloryzacji, świadczenie wnioskodawcy wynosiło brutto - [...] zł, deputat węglowy [...] zł pomniejszone o zaliczkę na podatek...

II SA/Wa 1929/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

ze środków publicznych art. 43 (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), czy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...
1   Następne >   2