Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VII SA/Wa 2335/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-13

z tytułu pobranych, a nie odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie są zobowiązaniami zakładu i tym samym nie podlegają restrukturyzacji...
. Podatek dochodowy od osób fizycznych, do którego obliczenia, pobrania i wpłacenia zobowiązany jest płatnik, jest zobowiązaniem publicznoprawnym, bowiem płatnik uiszcza...

II GZ 111/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-24

wynagrodzenia, m.in. niezbędnego do utrzymania skarżącego i dwu i pół letniego dziecka. Szkodę spowoduje również zapłata kwot na ubezpieczenie i zaliczki na podatek dochodowy...
na ubezpieczenie i zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, w którym egzekwowana będzie należna kwota kary., W piśmie z dnia 17 października 2005 r. skarżący podniósł...

IV SA/Wa 3315/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-13

Skarbowego w N. z dnia 14 lutego 2018 r. o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym M. J. w 2017 r...

IV SA/Wa 3315/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-19

członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym M. J. w 2017 r. osiągnął dochód w wysokości 13.625,65 zł., W piśmie...
dochodowa, przez co nie wykazał, że spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Jakkolwiek skarżący odpowiedział na wezwanie referendarza do nadesłania...

I SA/Sz 927/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-17

o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1...

II SAB/Wa 663/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

na podatek dochodowy) - vide wyrok NSA w Warszawie z 11.01.2013 r., I OSK 2508/12. Prawidłowa wykładnia przepisu art. 1 ust. 1 ustawy musi zatem uwzględniać publiczno-prawny...