Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 921/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu...
procedur prowadzi do wniosku, że nie są one tożsame., Pytanie 202 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób...

II SA/Wa 1388/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-07

składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od stypendium wypłaconego jej za miesiąc wrzesień 2013 r., Od powyższej decyzji skarżąca złożyła odwołanie...
netto, czy brutto, świadczenie podlegające zwrotowi obejmuje kwotę brutto, czyli kwotę stypendium, powiększoną o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

VI SA/Wa 2437/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

opodatkowania skarżącego wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższą okoliczność:, - w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów...
do dnia 31 stycznia 2012 r.,, - w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej - przedłożenie kopii ostatniej decyzji naczelnika...

VI SA/Wa 812/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-05

podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu:, A. postępowania podatkowego,, B. postępowania kontrolnego,, C. czynności sprawdzających...
. W pytaniu nr 202, które brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana...

VI SA/Wa 1293/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-28

obowiązanego do zwrotu powstaje możliwość ubiegania się o zwrot 'nadpłaconego' podatku dochodowego od osób fizycznych, z którym to żądaniem może wystąpić do organu podatkowego...
(właściwego urzędu skarbowego). Nadpłatę podatku dochodowego można zrekompensować odliczeniem od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym dokonanych w roku podatkowym zwrotów...

VI SA/Wa 2511/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

z ustawą o kontroli skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób...
podatkowe i kontrolne mają odmienny charakter., Pytanie nr 202 miało następującą treść:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym...

VI SA/Wa 236/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-21

' jako odwołująca się do ustawowej zasady była odpowiedzią prawidłową., Odnośnie pytania 162, które brzmiało :, 'Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik...
podatku dochodowego od osób fizycznych może odliczyć darowizny na cele przewidziane w ustawie:, A. wyłącznie od przychodu;, B. zarówno od dochodu, jak też od podatku;, C...

VI SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

2 kks). Organ podkreślił przy tym, że Pan H.P., zarówno w zakresie zobowiązań finansowych wobec samorządu radcowskiego jak również jako płatnik podatku dochodowego...
karny dotyczył niezapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2008 przez firmę, której był członkiem zarządu (prezesem), a do którego członkostwa został...

VI SA/Wa 1225/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-18

z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana przez osobę prawną na rzecz osoby fizycznej...
jest opodatkowana:, A. podatkiem dochodowym od osób fizycznych,, B. podatkiem od spadków i darowizn,, C. podatkiem dochodowym od osób prawnych'., Skarżący jako właściwą...

VI SA/Wa 678/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-08

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu:, A. postępowania podatkowego,, B. postępowania kontrolnego,, C. czynności sprawdzających.', Według klucza...
którego:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana przez osobę prawną na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   8