Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 1132/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

roku, stwierdzające zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 4 w kwocie 44.373,85 zł, z pominięciem istnienia nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 4...
Skarbowego [...] z dnia [...] listopada 2009 roku, deklaracji VAT za grudzień 2008 roku oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 5...

II GSK 1857/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (postanowienie NSA z 31 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 632/11, postanowienie NSA z 6 października 2011 r., sygn. akt II GSK...

V SA/Wa 1142/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-17

powstaje wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego...
złożonych dokumentów oraz przedstawienia dodatkowych informacji skarżąca złożyła kopie zeznania podatkowego CIT-8 za lata 2011-2012, deklaracje dla podatku od towarów i usług...

V SA/Wa 1143/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-17

powstaje wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego...
złożonych dokumentów oraz przedstawienia dodatkowych informacji skarżąca złożyła kopie zeznania podatkowego CIT-8 za lata 2011-2012, deklaracje dla podatku od towarów i usług...

I SA/Ol 126/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-16

deklaracji podatkowych dla podatku dochodowego PIT/CIT, oświadczenia wnioskodawcy, że nie ubiegał się o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowanych...

V SA/Wa 1605/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

z amortyzacją bilansową,, 8) bilansu na dzień 30.06.2012 r.,, 9) raportu wymagającego wyliczenia zaliczki miesięcznej podatku dochodowego od osób prawnych za okres...
, a także zobowiązania z tytułu spłaty kredytów bankowych, tytułów wykonawczych oraz podatków. Strata za ostatni rok bilansowy spowodowana została zakupem sprzętu...

V SA/Wa 1078/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-17

kosztów uzyskania nad przychodem, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego i nie stanowi automatycznie o braku...

V SA/Wa 1857/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

nad przychodem, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych...

V SA/Wa 1078/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

kosztów uzyskania nad przychodem, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego i nie stanowi automatycznie o braku...

V SA/Wa 1879/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

Podatków Dochodowych opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 1 z 2009r. w sprawie ustalenia kosztu wytworzenia stanowiącego podstawę wartości początkowej środka trwałego...
1   Następne >   2