Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 1884/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie przyszła uprawa pieczarek nie doprowadzi do wyłączenia gruntów...
do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych). Uprawy...

V SA/Wa 1951/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-25

jest więc twierdzenie skarżącej, która powołując się na definicję działalności rolniczej określoną w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
, która powołując się na definicję działalności rolniczej określoną w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654...

I GSK 1105/18 - Wyrok NSA z 2019-03-27

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz.930 z późn.zm,), art.2 ust.1 pkt.1, art.4a...
ust.3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), art. 1a ust.1 pkt. 3, 4, 6, ust.2, ust.3, art.7...

VI SA/Wa 190/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

przy tym, że w odróżnieniu od podmiotów, na których rzecz wydano zakwestionowane przez niego decyzje, płaci podatek dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnej. W konsekwencji powyższego...
jego zdaniem niepotrzebnie odprowadza on podatek dochodowy, którego nie płacą jego konkurenci., Wskazał, że do norm prawa administracyjnego materialnego należą normy...

I SA/Rz 116/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-04-13

osobiście, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, która to działalność na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi działalność gospodarczą osoby...
się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania...

IV SA/Wa 621/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w minionym roku podatkowym (PIT-11) wystawione przez płatników skarżącej i jej męża...
Urzędu Skarbowego P. z dnia [...] lipca 2010 r. o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem...

IV SA/Wa 642/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

na podatek dochodowy - potrącane jest 350 zł miesięcznie na należności egzekwowane przez komornika., Zestawienie powyższych kwot prowadzi do wniosku, że M. M., który nie posiada...

IV SA/Wa 980/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-15

świadczenie emerytalne w miesięcznej wysokości 2.245,13 zł brutto. Poza zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne z emerytury potrącane są sumy...

I SA/Rz 537/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-22

. Gospodarstwo ma pow. 3,68 ha (grunty rolne) i 1,3 ha (grunty leśne), a stodoła także nadaje się do remontu. Nie rozlicza podatku dochodowego. Posiada samochód Fiat 126p z 1982...

II GSK 2037/12 - Wyrok NSA z 2014-03-06

na podatek dochodowy od osób fizycznych,, 1. przepisów art. 64 § 1 pkt 2, § 6 i § 7 u.p.e.a. przez ich niewłaściwe zastosowanie, polegające na nieuwzględnieniu opłaty...
jest kwota 399,59 zł, a nie 346,09 zł, a nadto iż nie podlega egzekucji zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, która wynosi 99,94 zł, to i tak potencjalnie...
1   Następne >   +2   +5   7