Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
pobranych przez płatnika, należy rozumieć ostatni dzień terminu przekazania zaliczek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

III SA/Wa 2257/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-26

.), dalej zwanej też 'ustawą o rehabilitacji', w związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1993 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51...
20 dnia następnego miesiąca po miesiącu wypłaty, kiedy to przypada termin odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego, wynikający...

VIII SA/Wa 461/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

dochodowego od osób fizycznych, to jest po upływie 7 dni od daty poboru zaliczek na poczet tego podatku od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Organ przyjął...
zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Prezes PFRON przyjął, że wszystkie wpłaty w okresie od sierpnia 2007 do grudnia 2010 były dokonywane z opóźnieniem...

III SA/Wa 993/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 45 641, 30 zł, co stanowiło naruszenie art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...
zobowiązania dotyczącego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od grudnia 2007 r. do grudnia 2008 r.; a także zobowiązania dotyczącego nieterminowego...

II FSK 2306/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

(Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatnika - należy rozumieć dzień wypłaty wynagrodzenia...
pracownikom czy też ostatni dzień terminu przekazania zaliczek na podatek, o którym mowa w art. 38 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 2194/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-05

pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy ZFRON w terminie 7 dni od dnia ich uzyskania co narusza przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27...
uzyskania środków, w przypadku zwolnienia z obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest dzień, w którym pracodawca prowadzący zakład pracy...

III SA/Wa 2370/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-25

zastosowania w przypadku samego uchybienia terminu do przekazania tych środków. Zdaniem strony termin przekazywania środków na ZFRON i zaliczek na podatek dochodowy...
pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy ZFRON w terminie 7 dni od dnia ich uzyskania, co narusza przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy...

III SA/Wa 3026/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-23

i niewykorzystane środki tego funduszu. Wobec powyższego Skarżąca była zobowiązana do tworzenia w/w funduszu i przekazywania środków pochodzących ze zwolnienia podatku dochodowego...
z wynagrodzenia pracownika na podatek dochodowy, a której to nie odprowadza ponieważ ustawodawca zwolnił go jako zakład pracy chronionej z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek...

III SA/Wa 2215/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-21

, że Strona w sposób nieterminowy przekazywała w okresie 2007/12 - 2010/08 środki na rachunek zfron z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego w łącznej kwocie 46 850 zł...
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), płatnicy przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie...

III SA/Wa 1680/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-08

zarzuciła naruszenie:, - art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej w zw. z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest data wypłaty wynagrodzenia pracownikom podczas, gdy faktyczne uzyskanie przysporzenia korzyści finansowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   43