Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

III SA/Wa 72/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

Kontrwywiadu Wojskowego z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. i 2011 r. 1...
postępowania sądowego. M. R. (zwany dalej 'Skarżącym') w dniu 2 kwietnia 2015 r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego w wysokości [...] zł z tytułu...

I SA/Bd 341/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-07

na podatek dochodowy, za 2012 rok'. Podniósł, że kwota 1.394,09 zł - jako równoważnik za ubiory cywilne niewydane w naturze, w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Obrony...
mu wypłacona w dniu 26 kwietnia 2012 r. bez pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...

VIII SA/Wa 492/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

art.75 ust.3 wojskowej ustawy pragmatycznej w zw. z art.21 ust.1 pkt. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uznaniu iż odsetki od uposażenia...
roszczenia, a nie je uwzględnić., Czynił też zarzut naruszenia art.75 ust.3 wojskowej ustawy pragmatycznej, w zw. z art.21 ust.1 pkt.95 ustawy o podatku dochodowym od osób...

VIII SA/Wa 426/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uznaniu iż odsetki od uposażenia wojskowego należy wypłacać od należności netto i jedynie za okres...
wojskowej ustawy pragmatycznej, w zw. z art.21 ust.1 pkt.95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez wadliwe uznanie, że odsetki od uposażenia wojskowego należy...

II SA/Wa 980/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

w niniejszej sprawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym dla osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu...
, aby żołnierz wykonujący zadania dla Służby Wywiadu Wojskowego nie spełniał celów z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych., W odpowiedzi na skargę...

II SA/Wa 2164/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

alimentacyjnych. Po dokonaniu potrąceń ze wskazanego tytułu oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, wnioskodawca otrzymuje...

II SA/Wa 1531/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-30

oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, wnioskodawca otrzymuje kwotę 260 zł., Według oświadczenia, strona nie posiada majątku...

II SA/Wa 1819/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

tytułu oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, wnioskodawca otrzymuje kwotę 260 zł., Według oświadczenia, strona nie posiada...

II SAB/Wa 293/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-10

. Po dokonaniu potrąceń ze wskazanych tytułów oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, wnioskodawca otrzymuje kwotę 315,81 zł...

II SA/Wa 2850/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

informatycznego [...],, - w przypadku świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów wojskowych, podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
- pobieranym w momencie wypłaty (płatnik rozlicza podatek ryczałtowo); dla świadczeń socjalnych dla rent rodzinnych nie jest natomiast pobierany podatek dochodowy (rencista...
1   Następne >   3