Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 395/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

komórki badawczej oraz zakup aparatury która posłuży realizacji tych zadań. Przywołał również ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych która w art. 22 k pkt 7 umożliwia...
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dopuszczających możliwość dokonywania odpisów...

II SAB/Wa 210/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości: a) dochodu, b) składek...

II SAB/Wa 271/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

, iż do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b...
, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego...

V SA/Wa 2073/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych, co przedstawiono...

V SA/Wa 1179/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-27

do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U....
przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności (podatku). Zaś zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach...

V SA/Wa 1366/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-15

niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...