Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VI SA/Wa 2301/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia. Tym samym, art. 19 ust. 6 ustawy o kinematografii, do którego odsyła art. 19...
ust. 10, ma bezpośredni wpływ na wysokość podatku dochodowego płaconego przez podmioty wymienione w art. 19 ust. 1-7 i należy uznać go za przepis prawa podatkowego...

VI SA/Wa 1861/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-22

interpretacja art. 19 ust. 6 tej ustawy dotyczy obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego. Przepis art. 19 ust. 10 ustawy o kinematografii stanowi...
na wysokość podatku dochodowego płaconego przez podmioty wymienione w art. 19 ust. 1-7. Zatem, art. 19 ust. 6 ustawy o kinematografii należy uznać za przepis prawa podatkowego...

VII SA/Wa 2190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-28

źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Organ odwoławczy uznał, że nie stanowi on jednak dokumentu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia...
, do którego zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Informacja ta nie prowadzi jednak do wniosku...

II GSK 542/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

okoliczność, że w związku z art. 19 ust. 10 ustawy o kinematografii interpretacja art. 19 ust. 6 tej ustawy dotyczy obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego...
o kinematografii) są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia. Tym samym przepis art. 19 ust. 6 ustawy o kinematografii...

I SAB/Wa 306/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

za energię elektryczną na kwotę [...] zł, wyciąg z rachunku bankowego, kserokopię informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (pit-11) K. C...
oraz zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych M. C., K. C. i E. C. za rok podatkowy 2008 r., W złożonym sprzeciwie...

II GSK 3397/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

' w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036; dalej też u.p.d.o.p.) na grunt ustawy...
o kinematografii. WSA wskazał ponadto, że podatkowa grupa kapitałowa jest samodzielnym podmiotem podatku dochodowego, przy jednoczesnym zachowaniu podmiotowości prawnej spółek...

II SA/Wa 1967/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-20

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,, ” z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu...
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,, 4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej...

III SA/Wa 986/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-31

przepisami ustawy o kinematografii, a w szczególności art. 19 ust. 10, wskazuje, że chodzi o przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Natomiast zwrot...
o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia., Odnosząc się natomiast do podnoszonych przez Skarżącą wątpliwości co do charakteru wpłat dokonywanych na rzecz Instytutu...

I SA/Wa 1942/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-14

o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 28 listopada 2010 r., z którego wynika, że w roku podatkowym 2010 uzyskał on dochód...
, że w roku podatkowym 2011 skarżący figurowali jako podatnicy podatku rolnego Gminy [...] dla nieruchomości rolnej o powierzchni [...] ha przeliczeniowych. Organ...

I SAB/Wa 306/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-20

[...] zł. Ponadto M. C. dołączyła zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
1   Następne >   2