Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GSK 226/20 - Wyrok NSA z 2022-09-02

przyznawana w sse w postaci zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych lub od podatku dochodowego od osób prawnych nie należy do 'dziedziny podatków...
strefie ekonomicznej stanowiących zwolnienie od podatku dochodowego (na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku...

II GSK 921/19 - Wyrok NSA z 2020-01-28

podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych lub od podatku dochodowego od osób prawnych;, II. naruszenie przepisów postępowania, tj.: 145 § 1 ust. 1 lit. c/ w zw. art...
od podatku dochodowego (na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych) następuje...

II GSK 3905/16 - Wyrok NSA z 2017-07-19

r. i w aktach wykonawczych do tego zakresu regulacji ustawowej, tj. zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 ustawy w brzmieniu z 31 grudnia 2000...
, ponieważ minął już termin ponoszenia kosztów kwalifikowanych. Spółka nabyła zatem prawo do wykorzystania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych...

II GSK 5295/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

regulacji bezpośrednio zamieszczonej w art. 5 ustawy zmieniającej z 2003 r. i w aktach wykonawczych do tego zakresu regulacji ustawowej; tj. zwolnienie z podatku dochodowego...
z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, mogą być całkowicie zwolnione z podatku dochodowego w okresie równym połowie okresu, na jaki...

II GSK 1236/19 - Wyrok NSA z 2022-12-02

nabyła zatem prawo do wykorzystania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w określonej wysokości i ta wartość nie ulegnie zmianie...
decyzja o zmianie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie w zakresie odnoszącym się do terminu jego obowiązywania, należą do dziedziny podatków...

II GSK 948/18 - Wyrok NSA z 2018-09-18

z pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (vide art. 16 ust. 1 i art. 12...

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

skorzystać z pomocy przez 11 lat. Co więcej, forma pomocy, a więc zwolnienie dochodów osiągniętych w strefie od podatku dochodowego także ma istotny wpływ na faktyczny czas...

II GSK 758/19 - Wyrok NSA z 2021-12-07

z tej pomocy (w postaci zwolnień podatkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) po 31 grudnia 2017 r. stanowiłoby niedopuszczalne zwiększenie pomocy...

II GSK 237/19 - Wyrok NSA z 2021-08-03

z tej pomocy (w postaci zwolnień podatkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) po 31 grudnia 2017 r. stanowiłoby niedopuszczalne zwiększenie pomocy...

II GSK 1592/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

zezwolenia, lecz zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorcy, któremu właściwy organ wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia, gdzie kwestią zasadniczą...