Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
pobranych przez płatnika, należy rozumieć ostatni dzień terminu przekazania zaliczek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

II FSK 1002/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie przekazywania środków z tytułu zaliczek na podatek dochodowy na rachunek zakładowego...
uzyskano. Przy czym za dzień uzyskania środków ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 przedmiotowej ustawy, należy uznać...

II FSK 2305/14 - Wyrok NSA z 2017-04-07

. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. - zwanej dalej 'u.r.o.n.') w związku z art. 31 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
. 749 ze zm. - zwanej dalej 'O.p.'), poprzez ich błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że datą uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

II FSK 767/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

zaliczek do urzędu skarbowego. Organ zauważył też, że w sytuacji gdy pracodawca korzysta ze zwolnienia z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
wykładnię polegającą na uznaniu, że datą uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest data wypłaty wynagrodzenia pracownikom, podczas gdy faktyczne...

II FSK 2306/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

(Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatnika - należy rozumieć dzień wypłaty wynagrodzenia...
pracownikom czy też ostatni dzień terminu przekazania zaliczek na podatek, o którym mowa w art. 38 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób...

II FSK 443/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'u.p.d.o.f.', płatnicy przekazują, z zastrzeżeniem ust...
ze zwolnień ustawowych na rachunek ZFRON w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano. Organ odwoławczy uznał, że środki z tytułu zwolnień z podatku dochodowego...

II FSK 1676/16 - Wyrok NSA z 2017-05-11

z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dzień, w którym pracodawca ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 38 ustawy...
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.)., W ocenie Prezesa PFRON powyższa argumentacja...

II FSK 3258/16 - Wyrok NSA z 2017-06-27

rachunek bankowy środków funduszu, w odniesieniu do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobranych przez pracodawcę jako płatnika na podstawie art. 38 ust. 1...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. - zwanej dalej 'u.p.d.o.f.'), które na podstawie...

II FSK 1709/16 - Wyrok NSA z 2017-05-11

, zaś ustawa o rehabilitacji stanowi w tym przypadku lex specialis wobec przepisów podnoszonej przez stronę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dniem uzyskania środków...
ze zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dzień wypłaty wynagrodzeń pracownikom., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca...

II FSK 2306/14 - Wyrok NSA z 2017-04-07

z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rachunek Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej zwany: 'ZFRON') z naruszeniem terminu ustawowego...
. 721 ze zm., dalej zwana: 'u.r.o.n.') należało środki ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazać na rachunek ZFRON w terminie 7 dni, od dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   16