Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

V SA/Wa 600/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie posiada ona zeznań podatkowych obrazujących uzyskany dochód., Skarżąca...
. Pomimo iż skarżąca nie jest zobowiązana do uiszczania podatku dochodowego, a co za tym idzie, składania stosownych deklaracji, nie jest to jedyny dokument...

II SA/Ol 956/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4), parków...
. o podatku od towarów i usług poprzez błędną wykładnię., Podniesiono, że organ, w następstwie błędnej interpretacji przepisów prawa materialnego, odstąpił od dokonywania...

II SA/Ol 1001/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4), parków wiejskich...
interpretacja pojęcia 'cele rolnicze' w rozumieniu u.o.g.r.l. jest spójna z interpretacją tego pojęcia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług., Decyzją z dnia...

II SA/Ol 1002/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-23

rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4), parków wiejskich...
2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię.,, Wskazując na powyższe, skarżący wniósł o:, - uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy...

V SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-29

jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie świadczy o braku środków finansowych (zob. postanowienie Naczelnego Sądu...