Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 2357/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

. 2.715,00 zł. Wobec tego dochód skarżącego z tytułu posiadanych gruntów rolnych wynosi łącznie około 15.177,00 zł, przy czym podatkiem dochodowym nie są opodatkowane przychody...
252,00 zł., Podkreślono, że skarżący w dniu 1 marca 2013 dokonał rejestracji podatku od towarów i usług i od tego dnia stał się czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku...

VII SA/Wa 82/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

do stanowiska zajętego przez WSA w Łodzi z 24 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. I SA/Łd 866/15, która dotyczyła umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych...
1.736,77 zł i do spłaty pozostawało 7 rat. Zobowiązana ponosi również wydatki z tytułu: podatku od nieruchomości i podatku rolnego w łącznej kwocie 498,00 zł na rok oraz OC...

VII SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

wyższa), można oszacować stronę dochodową i wydatkową. W ocenie organu I instancji występujące u skarżących schorzenia o charakterze przewlekłym, tj. cukrzyca, nadciśnienie...
zarzutu naliczenia opłaty prolongacyjnej, Minister wskazał, że zgodnie z art. 57 o.p., w przypadku rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, organ...

VII SA/Wa 1442/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

, jednakże ich spłata przebiega bez zakłóceń. Prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe [...]działalność gospodarcza jest działalnością dochodową...
podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty (pkt 1), odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości...

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

domowego wynoszą około 20800 zł i obejmują opłaty związane z: ubezpieczeniem na życie - 200 zł; ubezpieczeniem samochodu - 600 zł; podatkiem od nieruchomości - 12000 zł...
potrzeb życiowych i nie ma możliwości jednorazowej zapłaty kwoty 375 000 zł. Wskazana kwota nie byłaby dolegliwością dla przedsiębiorcy prowadzącego dochodową działalność...