Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

VI SA/Wa 1457/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

[...] za 2014 r. oraz raport wspomagający wyliczenie zaliczki miesięcznej podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.). Skarżąca...
uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku...

I SA/Ol 499/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

zatrudnia 23 osoby, to ona jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, a źródłem finansowania zadań gminy jest podatek dochodowy...
restrukturyzacyjnych zakładu, a to bezpośrednio wpłynie na spadek dochodów Gminy z tytułu podatku dochodowego, podatku od nieruchomości oraz zwiększy wydatki socjalne dla pracowników...

II SA/Ol 216/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-04

na rzecz innych osób - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania...

VI SA/Wa 1457/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-19

jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem powstanie straty nie oznacza...

II GZ 738/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem, powstanie straty, nie oznacza...

VIII SA/Wa 581/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie świadczy o braku środków finansowych., W konsekwencji Sąd stwierdza, iż skarżący...

II SA/Ol 322/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-30

o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. akt II...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

akcyzowego;, 3) cła;, 4) podatków dochodowych;, 5) podatku od środków transportowych., W ocenie strony skarżącej, szczególne znaczenie w rozpatrywanej sprawie ma art. 31 ust. 1...
., Pismem z dnia [...] września 2013 r. strona poinformowała organ I instancji, iż posiada status zakładu pracy chronionej i korzysta ze zwolnienia z podatków oraz opłat...

II GSK 2409/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą, czyli prowadzące do uzyskania dochodu, np. dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych...

II SA/Ol 590/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-19

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwotę '[...]' zł ('[...]'złotych) powiększoną o należny podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...
gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;, 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny...
1   Następne >   2