Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 722/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-15

bowiem należy, że koszty uzyskania przychodu powiększane są np. o odpisy amortyzacyjne, co z kolei powoduje niższy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
wysokości dochodu ustalonego na użytek podatku dochodowego. Prowadzenie nadal działalności gospodarczej oznacza, że jest ona dla wnioskodawcy rentowna i opłaca się ją prowadzić...

VI SA/Wa 1541/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-11

listopada 1998 r. - o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która zobowiązuje rolnika (a nie przedsiębiorcę) do zapłaty...
. Na poparcie swojego stanowiska do odwołania skarżący dołączył decyzje Urzędu Skarbowego w E. z [...] stycznia 2003 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty...

IV SA/Wa 1894/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-01

na podatek dochodowy i składką na ubezpieczenie zdrowotne, ze świadczenia potrącana jest kwota 434 zł miesięcznie w ramach egzekucji należności alimentacyjnych. Wysokość...
w przedmiotowej sprawie., Skarżący uzyskuje regularny dochód z emerytury, którego wysokość - po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie...

IV SA/Wa 1255/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

- poza zaliczką na podatek dochodowy i składką na ubezpieczenie zdrowotne - potrącane są alimenty) oraz jego żony w wysokości 871,79 zł netto miesięcznie. Skarżący...

IV SA/Wa 2187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24

od nieruchomości na 2015 r. na kwotę 1.902,00 zł; e. informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz zeznania podatkowego skarżącego za rok 2014...
z NIP skarżącego. Zarówno w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, jak i w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu, nie wskazano NIP...

II SA/Bk 86/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-03-20

rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4), parków wiejskich...
rozporządzenia, przez niezastosowanie,, - art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez błędną wykładnię., Skarżący wniósł o rozpoznanie...

II GZ 161/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

miesięczną na podatek dochodowy za miesiąc październik 2006 r. - PIT-5). Ponadto, według oświadczenia zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy, skarżący osiągnęli...
miesiące skarżący są zobowiązani do uiszczenia raty podatku od nieruchomości w wysokości [...] zł., W zażaleniu na powyższe postanowienie H. P. i M. P. podnieśli...

VIII SA/Wa 463/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie świadczy o braku środków finansowych. Tymczasem przychód roczny z działalności skarżącego...
- [...] zł, woda - [...] zł, podatki - [...] zł, paliwo - [...] zł, telewizja, internet - [...]zł, pozostałe: żywność, lekarstwa, kosmetyki, środki czystości, wydatki związane...

II SA 1714/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-15

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w [...] na decyzję Ministra Środowiska w [...] z dnia [...] listopada 2001 r. nr [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu

IV SA/Wa 2328/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-11

o treści wpisu w ewidencji gospodarczej oraz odpisami: deklaracji na podatek od towarów i usług składanych przez męża skarżącej w okresie ostatnich czterech miesięcy...
, że strata podatkowa powstaje wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku...
1   Następne >   2