Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II GSK 4554/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

wymaganej przepisami o zobowiązaniach podatkowych. Brak takiego obowiązku wynika również z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz...

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,, 3) cła,, 4) podatków dochodowych,, 5) podatku od środków transportowych., Zatem wskazany przez skarżącego przepis art. 31 ust. 1...
. Niepodatkowymi należnościami budżetowymi, o których mowa w tych przepisach, są wszystkie inne poza podatkami należności o charakterze publicznoprawnym, jeśli obowiązek...

V SA/Wa 657/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-09

.; informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy T. S., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzono, że analiza zgromadzonego materiału dowodowego...

VI SA/Wa 3346/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

. uchwalania podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zauważył, że w powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż: 'stosowne zmiany w regulacji prawnej w podatku...
powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego, przy czym zasada ta ma zastosowanie także do zmian dotyczących innych podatków...

VI SA/Wa 3340/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-04

, tj. uchwalania podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zauważył, że w powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż: 'stosowne zmiany w regulacji prawnej...
w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego, przy czym zasada ta ma zastosowanie także do zmian dotyczących innych podatków...

VI SA/Wa 3345/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

, że w przywołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny odnosił się do zupełnie innego stanu faktycznego, tj. uchwalania podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zauważył...
, że w powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż: 'stosowne zmiany w regulacji prawnej w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego...

VI SA/Wa 3344/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-29

, że w przywołanym wyroku - Trybunał Konstytucyjny odnosił się do zupełnie innego stanu faktycznego, tj. uchwalania podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zauważył...
, że w powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż: 'stosowne zmiany w regulacji prawnej w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego...

VI SA/Wa 3349/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

innego stanu faktycznego, tj. uchwalania podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zauważył, że w powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż: 'stosowne zmiany...
w regulacji prawnej w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego, przy czym zasada ta ma zastosowanie także do zmian...

VI SA/Wa 313/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-06

, że w przywołanym wyroku - Trybunał Konstytucyjny odnosił się do zupełnie innego stanu faktycznego, tj. uchwalania podatku dochodowego od osób fizycznych. W powołanym wyroku...
Trybunał Konstytucyjny uznał, że stosowne zmiany w regulacji prawnej w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego...

VI SA/Wa 3342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

., o sygn. akt: K 48/04. Jednakże należy wskazać, że w przywołanym przez stronę wyroku TK odnosił się do zupełnie innego stanu faktycznego, tj. uchwalania podatku dochodowego...
od osób fizycznych. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż 'stosowne zmiany w regulacji prawnej w w/w podatku powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego...
1   Następne >   2