Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III SA/Łd 199/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27...
, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z którego wynika...

III SA/Łd 998/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-08

nie wyjaśniły dokładnie kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych matki studenta - A.W. w 2013r., błędnie pominęły koszty uzyskania przychodu przy przyjęciu dochodu ojca...
na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm...

II SA/Rz 967/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-07

. o świadczeniach rodzinnych. Treść art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych wyraźnie wskazuje, że przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób...
ustalenia dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, mogą zostać pomniejszone jedynie o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki...

II SA/Rz 144/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-11

o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U....
przedstawiony przez skarżącą stanowi 'zaświadczenie o obciążeniu podatkiem I.R.P.F. [podatek dochodowy od osób fizycznych] za 2016 (podkreślenie Sądu). W dokumencie tym wskazano...

II SA/Rz 298/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-18

prawa podatkowego, bowiem nie można postawić znaku równości pomiędzy podstawami opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochodem w rozumieniu ustawy...
zł. Z tej przyczyny wydana została decyzja odmowna z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą...

II GSK 998/14 - Wyrok NSA z 2015-07-09

do nabycia gruntów oraz faktu niższych wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z prognozami, Ministerstwa Finansów. Poza tym, powoływanie się przez sąd...
, że pojęcia te należy interpretować zgodnie z potocznym ich rozumieniem bądź wykorzystując definicje tych pojęć zawarte w innych przepisach prawa. Definicja pojęcia 'podatki...

II SA/Rz 268/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-04-28

o której mowa w art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym. Organ odwoławczy wobec tak przedstawionych zarzutów dotyczących zaskarżonej decyzji, dokonał ponownie...
dochodową w rodzinie. Zgodnie bowiem z art. 7 k.p.a. w toku postępowania organy z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia...

IV SA/Po 773/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

) wynagrodzenie w kwocie [...] ([...]) złotych podwyższone o kwotę [...] ([...]) złotych stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów...
, że organ nie zażądał opinii właściwej jednostki pomocy społecznej w celu ustalenia jej sytuacji dochodowej i majątkowej z góry zakładając, że nie należy jej się stypendium...

IV SA/Po 503/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

) wynagrodzenie w kwocie (...) (...) złotych podwyższone o kwotę (...) (...) złotych stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie (...) (...) złotych tytułem zwrotu kosztów...
na utrzymaniu, nie pracuje, na podstawie ust. 8 art. 179 Ustawy opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej...

II SA/Po 814/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-17

udzielonej skarżącej z urzędu łączną kwotę 590,40 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100), w tym 110,40 zł (sto dziesięć złotych 40/100) tytułem podatku od towarów...
[...] zł przekroczyła kryterium dochodowe wynoszące [...] zł., D. K. wniosła odwołanie od powyższej decyzji, kwestionując ustalenia organu w zakresie dochodu na członka...