Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 509/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

, które umożliwiłyby prawidłową ocenę zdolności płatniczych strony., W związku z powyższym wezwano do nadesłania: kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za rok 2016...
i 2017, kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego żony za rok 2016 i 2017, dokumentu potwierdzającego zaciągnięcie kredytu i warunków jego spłaty, dokumentów...

I SA 1955/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-06-04

. pomoc ta została mu umorzona, zaś jej kwota dopisana do dochodu, w związku z czym od udzielonej mu pomocy finansowej uiścił podatek dochodowy za 1998r. W tym stanie...
w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie ze stosunku służbowego i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach jak wynagrodzenie...

II SA/Wa 871/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-17

obowiązujących przepisów prawa., Otóż, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz...
zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a stworzył jedynie dla tych podmiotów możliwość...

II SA/Wa 1178/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-19

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przepisy tejże ustawy mają również zastosowanie do jednostek...
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)/., Ponadto, ustawodawca nie objął stowarzyszeń zwykłych zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 6...

II SA/Wa 2142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przepisy tejże ustawy mają również zastosowanie do jednostek...
. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)/., Ponadto, ustawodawca nie objął stowarzyszeń zwykłych zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 6...

IV SA/Po 911/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie organu zgodnie z tym przepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście...
2 w zw. z art.62 ust.1 i 2 ustawy o Policji w zw. z art.13 pkt 5 i art.21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające...

I OSK 1094/16 - Wyrok NSA z 2018-03-15

żadnej działalności, nieuzasadnione jest przywoływanie w jego przypadku art.10 ust.1 pkt 2 oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
. z art.13 pkt 5 i art.21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na bezzasadnym uznaniu, że skarżący w sposób umyślny...

IV SA/Po 683/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-10

, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 póz. 176 z późn. zm) jest wolne od podatku...
zostaje umniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy i przekazana w imieniu podatnika do właściwego urzędu skarbowego., Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 wyżej wymienionej...

II SA/Wa 1877/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wbrew obowiązkowi ustawowemu uporczywie nie wpłacał podatku dochodowego za 2007 r., za miesiąc od stycznia do sierpnia...
2007 r. oraz w terminie od dnia [...] kwietnia 2008 r. nie wpłacił należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007 w kwocie 60 224 zł, czym naruszył art. 44 ust...

II SA/Wa 51/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest działaniem umyślnym., Skoro zatem przepis art. 18...
., do dnia 20 następującego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek [...] Urzędu Skarbowego w K., podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące...
1   Następne >   +2   +5   9