Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OW 102/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawierającego informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne...
, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadania zlecone...

II SAB/Lu 63/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-06

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;, 3. oświadczenia A. J. o wysokości uzyskanego w 2007 r. dochodu niepodlegającego...
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (§ 2 ust. 2 pkt 6 lit. c rozporządzenia), oświadczenia członków rodziny o wysokości...

II SAB/Lu 80/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-18

prawnej udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług; III. przyznaje [...] A. S. od Skarbu Państwa...
udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. W dniu 25 września 2007 r. Z. W. złożył...

IV SO/Wr 4/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-20

[...] zł oraz zasiłek na transport do szkoły około [..] zł. W rubryce zobowiązania i stałe wydatki podała natomiast, że wydatki te obejmują ½ opłaty za podatek i śmieci...
miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów...

II SAB/Lu 18/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-25

udzielonej z urzędu w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., Z oświadczenia skarżącego...
. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2006 r...

II SAB/Lu 80/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-13

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., Z oświadczenia skarżącego oraz dokumentu źródłowego (zaświadczenie Starostwa...
. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950) przyjmuje się, że kwota...

II SO/Lu 12/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-25

przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2006...

II SAB/Lu 79/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-13

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., Z oświadczenia skarżącego oraz dokumentu źródłowego (zaświadczenie...
2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950) przyjmuje się, że kwota...

II SAB/Lu 61/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-16

tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. W dniu...
, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa...

II SAB/Lu 59/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-16

groszy) należnego podatku od towarów i usług. W dniu 9 sierpnia 2010 r. Z. W. złożył za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej skargę do Wojewódzkiego Sądu...
przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki...
1   Następne >   2