Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Izba Skarbowa X

II FSK 576/05 - Wyrok NSA z 2005-07-28

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ był w 1998 r. przepisem szczególnym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
ze skargi Anny G. i Dariusza G. na decyzję Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 9 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Gd 2203/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-25

września 2000 r. nr [...] w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1999 oddala skargę I SA/Gd 2203/00, U z a s a d n i e n i e, Izba Skarbowa...
działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 1993 r. Dz.U....

I SA/Gd 1754/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-18

. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. oddala skargę. I SA/Gd 1754/01, U z a s a d n i e n i e...
, W wyniku kontroli prawidłowości naliczenia zobowiązań budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok przeprowadzonej w firmie 'A', której właścicielem...

I SA/Kr 1199/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-11-10

Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. zasądza...
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2001. Urząd Skarbowy ustalił, że I. A. nie spełniła warunków do łącznego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...

I SA/Wr 1171/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-14

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. oddala skargę. Skarżący W. B. w zeznaniu o wysokości dochodu...
186.677,50 zł oraz należny podatek dochodowy w kwocie 46.470,00 zł., W wyniku przeprowadzonego przez Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej...

I SA/Po 377/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-01

podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok; o d d a l a s k a r g ę /-/G.Gorzan /-/I.Konieczna /-/J.Małecki LF Urząd Skarbowy w Ż. decyzją z dnia[...]. określił J...
. P. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł, zaległość w tym podatku w kwocie [...] zł oraz odsetki za zwłokę na dzień wydania...

I SA/Po 378/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-01

[...] . Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok; o d d a l a s k a r g ę /-/G.Gorzan /-/I.Konieczna /-/J.Małecki Urząd Skarbowy w Ż. decyzją z dnia[...]. określił J...
. P. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł, zaległość w tym podatku w kwocie [...] zł oraz odsetki za zwłokę na dzień wydania...

FSK 1240/04 - Wyrok NSA z 2004-11-19

Jeśli firma zapłaciła podatek dochodowy w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to nie może potrącić sobie tego wydatku od CIT...
SA 731/02 w sprawie ze skargi P. Spółki z o.o. w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 13 lutego 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

I SA/Kr 1115/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-09-23

Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. zasądza...
. złożyła do Urzędu Skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. w kwocie 2444,80 zł. Zdaniem podatnika nadpłata powstała...

II FSK 1142/05 - Wyrok NSA z 2006-09-08

. (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Leszka i Wiesławy B. na rzecz Dyrektora...
określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r., W uzasadnieniu do tego wyroku w pierwszej kolejności przybliżono przebieg postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100