Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Po 332/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-22

. Miesięczne zobowiązania i wydatki deklaruje na [...] zł, do których zaliczył raty kredytów ([...] zł), alimenty ([...] zł), opłaty za media ([...] zł), raty na podatek dochodowy...
przez skarżącego, na potrzeby decyzji o rozłożeniu na raty podatku dochodowego ustalono za rok 2017 na [...]%. Przychód skarżącego za 2017 rok wyniósł [...] zł, a koszty...

III SA/Wr 563/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-28

. do czerwca przychód z działalności wnioskodawcy wyniósł 345.126,11 zł, a strata 35.410 zł - zgodnie z raportem wspomagającym wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy...
tu bez wpływu na ocenę możliwości płatniczych wnioskodawcy, gdyż wartości te są powiązane przede wszystkim z rozliczeniami w podatku dochodowym. Strata bowiem, będąca nadwyżką...

III SA/Po 332/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-12

miesięcznie), alimenty (2.200 zł miesięcznie), opłaty za media (2.000 zł miesięcznie), raty na podatek dochodowy za 2017 rok (6.000 zł miesięcznie), składki ZUS (1,500...
przez skarżącego, na potrzeby decyzji o rozłożeniu na raty podatku dochodowego, został ustalona za rok 2017 na poziomie 29,67%. Przychód skarżącego za 2017 rok wyniósł...

VI SA/Wa 1487/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

sierpnia 2009 r.; zestawienie remanentów za miesiąc sierpień 2009 r. oraz zestawienie należnego podatku dochodowego za miesiąc sierpień 2009 r. według stawki 19...
14.339 złotych., jednakże z tej kwoty skarżący opłaca m.in. zaliczki z tytułu podatku dochodowego według stawki 19 %; składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; raty...

VI SA/Wa 2018/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

r. wyniósł [...] złotych. Załączył także zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, a także deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy...
zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Przepis art. 246 § 1 pkt 2 ustawy...

I SA/Gl 448/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-28

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w kwocie 4916 zł,, 6. kserokopię pisma Banku A. o nieprzedłużeniu umowy o linię kredytową,, 7. kserokopię...
przyjął, że od dochodów brutto odejmowana jest zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, a wyliczona w ten sposób kwota jest dochodem...

II SA/Op 57/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-10

, że przychód wyniósł 1694455,91 zł, koszt jego uzyskania to 1773455,49 zł, strata 78999,58 zł, należna zaliczka na podatek dochodowy 7335 zł, nadpłata w podatku dochodowym równa...
, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Powstanie...

V SA/Wa 292/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. (poz. 366), zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r., potwierdzenie uiszczenia...
niestanowiącej pomocy publicznej, kopię zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r., kopię orzeczenia o stopniu...

II GZ 1308/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

. to podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 27552 zł, oraz podatek VAT - 26149 zł., Mając na uwadze, iż oświadczenia zawarte w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy...
jedynie zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 r. oraz rachunek zysków i strat za okres...

VI SA/Wa 746/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

. o zryczałtowanym podatku dochodowym, zgodnie z którymi przewóz wyprodukowanego przez przedsiębiorcę betonu nie jest działalnością handlową, ale działalnością wytwórczą. Zgodnie z tymi...
)., W tej sytuacji całkowicie błędne jest odwoływanie się przez skarżącego do przepisów ustawy o podatku dochodowym, gdyż treść tych przepisów nie ma znaczenia dla oceny...
1   Następne >   +2   +5   +10   65