Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Łd 276/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-03

VAT-7K za IV kwartał 2014r. i I kwartał 2015r., zaświadczenie o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r. i 2014r. z dnia 6 maja...
. i I kwartał 2015r., zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014r. skarżącego z dnia...

II SA/Wr 532/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych...
i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku...

III SA/Po 638/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-09

. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez ich niezastosowanie i nieznanie działalności prowadzonej na dz. nr [...] za działalność...
. 333) oraz zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426; dalej: u.p.d.o.f.) za działalność...

II SA/Bk 43/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-13

skarbowego z dnia [...] października 2013 r. o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2012 (k. 33); pismo KRUS...
; lekarstwa i opieka medyczna - 60 zł; rata spłaty kredytu - 319,99 zł; ubezpieczenie KRUS - 333 zł; gaz - 60 zł; nauka T. K. - 200 zł; podatek od nieruchomości - 116 zł...

II SA/Bd 592/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-28

terminu płatności i rozłożenia na raty zaległości w liniowym podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2012 i 2013 oraz decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego...
był zmuszony odprowadzić mimo nieotrzymania wynagrodzenia należne podatki, co spowodowało wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec niego., Na zarządzenie z 22 czerwca 2015 r...

II SA/Wr 615/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-06-15

służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; 5...
pozostaje także wielokrotnie już eksponowana na wcześniejszych etapach postępowania okoliczność, że skarżącemu od lat naliczano podatek od działki...

II SA/Bk 43/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-11

października 2013 r. o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2012 (k. 33); pismo KRUS dot. wysokości płaconych...
medyczna - 60 zł; rata spłaty kredytu - 319,99 zł; ubezpieczenie KRUS - 333 zł; gaz - 60 zł; nauka T. K.- 200 zł; podatek od nieruchomości - 116 zł. Skarżąca prowadzi...

III SA/Łd 276/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-12

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych wynikało, że skarżący w roku 2013 uzyskał przychód w kwocie 13.365 zł, a w roku 2014 18.040,65 zł., Skarżący przekazał...
wykazała następujące okoliczności: w dniu 30.10.2014 r. i 28.04.2015 skarżący otrzymał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 1.910,92 zł i 2.525,96 zł...

III SA/Gd 227/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-06-02

r. , sygn. akt III SA 962/94 ( LEX nr 27293), w którym stwierdził, że użyty w art. 21 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych termin 'użytkowanie...

II SA/Bk 52/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-28

- budowlany tego domku, wyrok NSA z [...] kwietnia 2003 r., [...] (w sprawie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wydatkami poniesionymi na budowę...
)., Znamienne jest orzeczenie WSA w Gliwicach wydane w sprawie podatkowej, gdzie Sąd stwierdza, że opodatkowanie budynku stawką podatku przewidzianą dla budynków...
1   Następne >   2