Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 876/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-21

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych...
za 2002 r. oraz określenia wysokości odsetek za zwłokę od przyjętych w prawidłowej wysokości zaliczek za podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące 2002 r...

III SA/Wa 1798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Dyrektora...
w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. Od decyzji tej Skarżąca nie wniosła odwołania, skutkiem czego stała się ona ostateczna w administracyjnym toku instancji...

III SA/Wa 1746/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-09

Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób...
Skarbowej w P. z dnia [...] czerwca 2005r. określającej H. i A. S. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1999 w wysokości 1.229.366,70 zł...

III SA 3030/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-11

z dnia [...] września 2003 r. nr [...],[...],[...],[...],[...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych 1) uchyla...
. U. Nr 137, poz. 1302), art. 45 ust. 6, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Po 1561/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-11-30

w części obejmującej ustalenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, 2. zasądza od Inspektora Kontroli Skarbowej na rzecz K. A. i A. G. 10 zł (dziesięć złotych...
[...] marca 2002 r. dokonała ustaleń w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem za rok 1999 Spółki cywilnej 'A' K. A., A. G. z tytułu:, - zaliczek na podatek dochodowy...

III SA/Wa 191/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-24

Skarbowej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego...
Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2005r. określającej M. K. (Skarżącej w niniejszej sprawie) zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999r...

III SA/Wa 297/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-13

stycznia 2004 r. Nr w przedmiocie określenia wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2001 oraz odsetek od niewpłaconych zaliczek na podatek...
dochodowy od osób fizycznych za ten okres 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części określającej wysokość odsetek od niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób...

III SA/Wa 1313/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-25

we W. z dnia [...] września 2008 r. w przedmiocie odsetek od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące listopad i grudzień 2002 r., Decyzją z dnia [...] marca...
UKS we W.) z dnia [...] września 2008 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. oraz odsetek od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

III SA/Wa 2239/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-26

Skarbowej z dnia [...] września 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. 1) oddala skargę, 2...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił B. w S. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. Od decyzji tej strona nie wniosła odwołania...

III SA/Wa 442/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

Skarbowej z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego...
decyzję z dnia [...] sierpnia 2006 r., odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   22